Uchwała nr XXIV/130/2004


UCHWAŁA Nr XXIV/130/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 15 września 2004 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, gmina Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice przewidzianego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zainwestowanie wiejskie. § 2 Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1 : 10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki