Walim, dn. 04.04.2018 r.

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

            Działając na podstawie pkt. XII a) Zapytania ofertowego z dn. 07.03.2018 r. Zamawiający unieważnia postępowanie pn. "Zadanie 2 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych" w ramach projektu "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu", albowiem wystąpiła okoliczność, która uniemożliwia zawarcie umowy.

Wymagany w zapytaniu ofertowym termin dostawy, który stanowi kryterium oceny ofert upłynął bezskutecznie przed dniem zawarcia umowy.

 

UZASADNIENIE

            Zapytanie ofertowe pn. "Zadanie 2 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych" w ramach projektu "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu" ogłoszono w dn. 07.03.2018 r. Do dn. 15.03.2018 r. wpłynęła 1 oferta. W dn. 15.03.2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Educarium spółka z o. o. Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. Do dn. dzisiejszego tj. do dn. 04.04.2018 r. nie została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. W związku z tym niemożliwym staje się podpisanie umowy przed wymaganym w zapytaniu terminie wykonania zadania tj. przed dniem 23.03.2018 r.

 

 

 


 

 

 

 

Walim, dnia 15.03.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU

Zadanie 2 "Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych"

 

Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: "Każdy jest ważny - program rozwojowy dla Publicznej szkoły Podstawowej w Walimiu", realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT

Niniejsze zapytanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

1. Nazwa organizacji prowadzącej postępowanie:

Partner Projektu:

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 WALIM

NIP: 886-25-72-773

 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

oferta nr 1092086

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.walim.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu.

Ofertę złożyła firma

Educarium spółka z o. o.

Ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Firma została wybrana do realizacji zamówienia.

 


 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu pt. Projekt "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu"

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim NIP 886-25-72-773, partner projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 t.j.) oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2.      Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wskazanych materiałów dydaktycznych  w ramach wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych.

Kod CPV 39162100-6

Poz. 1 Latarka o dużej mocy- 20 szt.

siła światła: 260 lumenów
cztery tryby świecenia: 100%, 50%, 10%, migający
focus - regulacja wiązki światła
zasilanie: akumulator

Poz. 2 Lornetka- 20 szt.

.

Powiększenie

8x

Średnica obiektywu

21  mm

Pole widzenia (m /1 000m)

126 m

Źrenica wyjściowa

2,6 mm

Minimalny focus

6.4  m

Odległość od oka

10  mm

Korekcja dioptryczna okularu

brak danych

Szkła optyczne

bK7

Układ

Dachowy

Powłoka antyrefleksyjna

Fully Multi Coated (FMC)

Waga

Do 250 g

Cechy dodatkowe

 możliwość złożenia lornetki do bardzo małych rozmiarów

Poz. 3 Taśma miernicza (koło do odmierzania odległości z licznikiem- 20 szt.

Koło zaopatrzone w gumową oponę, która gwarantuje dokładność pomiaru. Uchwyt koła jest regulowany i można go dopasować do wzrostu ucznia lub nauczyciela. Wygodna rączka zapewnia komfort mierzenia nawet na dużej odległości. Koło wydaję charakterystyczne kliknięcie po przekroczeniu każdego metra, stąd też zliczenie kliknięć daje wynik pomiaru. Wbudowany licznik daje pomiar równoległy, dający pewność wyniku mierzenia

Poz. 4. Kompas duży (10 cm)- 20 szt.

Kompas umieszczony w trwałej obudowie wykonanej z tworzywa. Tarcza skali ukazuje osiem kierunków, a na obrzeżach widzimy pełną 360-stopniowa skalę. Średnica 10 cm.

Poz. 5. Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów- 5 szt.

Poz. 6 Przewodnik do rozpoznawania ptaków Młody ornitolog- 5 szt.

Poz. 7. Przewodnik do rozpoznawania owadów "Owady Polski"- 5 szt.

Poz. 8. Atlas przyrodniczy- 20 szt.

Poz. 9. Ścienna listwa szybkiej ekspozycji - klamrowa- 2 szt.

Uniwersalna listwa z siedmioma klamrami

Wymiar: 160 cm

Poz. 10. Zestaw do działań matematycznych - 1 szt.

Zestaw kart z grubego, solidnego kartonu. Wszystkie kartoniki są obustronne, z czarnym nadrukiem z jednej strony i z czerwonym nadrukiem z drugiej, co pozwala wyróżniać i zwrócić uwagę uczniów na wprowadzane elementy lub podkreślić omawiane zagadnienia. Pomoc pozwala na przeprowadzanie wielu ćwiczeń w zakresie działań matematycznych, wprowadzanie pojęcia liczby parzystej i nieparzystej, utrwalanie szeregu liczbowego w zakresie 100 itp. W skład zestawu wchodzi 101 kart z cyframi od 0 do 100: 40 kart (po 4 szt. z cyframi od 0 do 9), 11 kart (od 0 do 10), 6 kart (od 10 do 15), 22 karty (po 2 szt. od 10 do 20) oraz 36 kart ze znakami działań matematycznych. . 216 kartoników o wym. 4,8 x 4,8 cm . walizeczka z tworzywa

Poz. 11. Pierwsze kroki z klockami Numicon- zestaw -5 szt.

Poz. 12. Układ słoneczny i gwiazdozbiory model ruchomy- 1 szt.

Poz. 13. Skały i minerały 56 próbek w drewnianym pudełku- 1 szt.

Poz. 14. Przenośna stacja pogody- 1 szt.

Poz. 15. Model atomu- 1 szt.

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.      Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, montażu wraz z okablowaniem, podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia działania sprzętu.

3.      Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.      Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

5.      Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.

6.      Wykonawca dostarczy materiały bezpośrednio do:

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów

ul. Boczna 8

58-320 WALIM

zgodnie z zestawieniem ilościowo wartościowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach wyznaczonego przedziału czasowego. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonego sprzętu.

7.      Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

8.      Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.

9.      Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.03.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.      W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.      Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

4.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:

a.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

b.      Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c. Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent powinien przygotować ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo wartościowe.

2.      Oferta powinna:

?być opatrzona pieczątką firmową,

?posiadać datę sporządzenia,

?zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,

?być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

3.      Kompletna oferta zawiera:

?wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

?wypełnione zestawienie ilościowo wartościowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

?aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

?oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna być złożona w biurze partnera projektu, sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 WALIM, do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10.00.  z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu- pomoce dydaktyczne " wraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT:

1.      Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

a.       oferta sporządzona została na prawidłowym formularzu,

b.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c.       Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego.

2.      Kryteria oceny ofert:

?Kryterium I: Cena brutto wskazana w ofercie - Waga 90%

?Kryterium II: Termin dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (2-7 dni) - Waga 10%

3.      Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego:

?LPC - liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena;

C oferty najniższej - najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;

C oferty badanej - wartość brutto oferty badanej;

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 90 pkt.

?LPT - liczba punktów uzyskana w kryterium II Termin

T min  - najkrótszy termin dostawy przedmiotu zamówienia wśród złożonych ofert;

T oferty badanej - termin dostawy przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;

LPT = (T min/ T oferty badanej) X 10 pkt.

?LPO - liczba punktów ogółem

LPO = LPC + LPT

4.      Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym kryteria, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiętnych części punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2018 r. o godz. 11.00 w biurze Partnera projektu. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.

2.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

XI. ZMIANA UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a.       konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b.      zmiany zasad finansowania zamówienia,

c.       zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d.      wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e.       zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f.       zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,

g.      zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a.       w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożliwość zawarcia prawidłowej umowy,

b.      cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Wójcik e-mail: projektwalim@gmail.com

XIV. ZAŁĄCZNIKI: 

1.      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2.      Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo wartościowe

3.      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4.   Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.