Walim, dn. 04.04.2018 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

            Działając na podstawie pkt. XII a) Zapytania ofertowego z dn. 07.03.2018 r. Zamawiający unieważnia postępowanie pn. "Zadanie 1 Wsparcie szkoły na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK" w ramach projektu "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu", albowiem wystąpiła okoliczność, która uniemożliwia zawarcie umowy.

Wymagany w zapytaniu ofertowym termin dostawy, który stanowi kryterium oceny ofert upłynął bezskutecznie przed dniem zawarcia umowy.

 

UZASADNIENIE

            Zapytanie ofertowe pn. "Zadanie 1 Wsparcie szkoły na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK" w ramach projektu "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu" ogłoszono w dn. 07.03.2018 r. Dnia 13.03.2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Do dn. 15.03.2018 r. wpłynęło 6 ofert. W dn. 15.03.2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kserkom 2 s.c. Barbara Webarbauer, Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów, po czym Zamawiający zorientował się, iż oferowany przez wybranego Wykonawcę sprzęt nie spełnia minimalnych  parametrów technicznych. Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia. Decyzją z dn. 26.03.2018 r. Zamawiający odstąpił od podpisania umowy z ww. firmą stwierdzając niezgodność oferty firmy Kserkom 2 s.c. Barbara Webauer, Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Proponowany bowiem sprzęt poz. 4. 26 sztuk tabletów/i-padów/komputerów przenośnych nie zawierał wymaganego systemu operacyjnego iOS. Rozpatrzono drugą w rankingu punktowym ofertę tj. ofertę firmy ALLTECH sp.j., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Decyzje Zamawiającego zapadły po dniu określonym w zapytaniu ofertowym, jako termin świadczenia Wykonawcy. W związku z tym niemożliwym stało się podpisanie umowy przed wymaganym w zapytaniu terminie wykonania zadania tj. przed dniem 23.03.2018 r.

 


 

 

 

Decyzja z dnia 26.03.2018 r.

 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia

w trybie zapytania ofertowego z dnia

Zad. 1 Wsparcie szkoły na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: "Każdy jest ważny - program rozwojowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu", realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT

Niniejsze zapytanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Nazwa organizacji prowadzącej postępowanie:

Partner Projektu:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 WALIM

NIP: 886-25-72-773

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl z dnia 07.03.2018 r.

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.walim.pl

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu.

W wyniku postępowania wyjaśniającego w dniu 26.03.2018 r. komisja stwierdziła:

1. Niezgodność oferty firmy Kserkom 2 s.c. Barbara Webauer, Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów. Proponowany sprzęt poz.4. 26 sztuk tabletów/i-padów/komputerów przenośnych nie zawierał wymaganego systemu operacyjnego iOS. Odstąpiono od podpisania umowy z w/w firmą.

2. Rozpatrzono drugą w rankingu punktowym ofertę tj. ofertę firmy ALLTECH sp.j., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Po otrzymaniu szczegółowej specyfikacji wszystkich sprzętów stwierdzono zgodność z zapytaniem ofertowym.

3. Wybrano ofertę firmy ALLTECH sp.j., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Cena netto 79.233,00 PLN, cena brutto po ujednoliceniu do stawek VAT 97.456,59 PLN.

4. Umowa z firmą zostanie zawarta do 05.04.2018 r.

 

 

 


 

 

 

Walim, dnia 15.03.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU

Zadanie 1 "Wsparcie szkoły na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK"

 

Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: "Każdy jest ważny - program rozwojowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu", realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacjipodstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT

Niniejsze zapytanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Otrzymane oferty:

1. Centrum komputerowe PLANETA

Ul. Piwna 32

43-100 Tychy

2. A&E Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 10/10

53-413 Wrocław

3. ALLTECH sp. j.

Ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

4. CPU ZETO sp. z o.o.

Ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

5. F.H.U. Diament Dorota Bukalska

Ul. Traugutta 2/4 42-200 Częstochowa

 

6. Kserkom 2 s.c. Barbara Webaubauer

Ul. Romanowicza 32, 33-100 TARNÓW

Wybrana oferta

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną dnia 15.03.2018 r. godz.: 9:53 przez Kserkom 2 s.c. Barbara Webarbauer, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

 

 


 

 

UWAGA !!! <dn. 13.03.2018 r.>

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Treść pytań i odpowiedzi dostępna w załącznikach u dołu strony.

 


 

 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu pt. Projekt "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu"

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Walim, ul.Boczna 9, 58-320 Walim NIP 886-25-72-773, partner projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 t.j.) oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2.      Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni szkolnych:

Poz.1 Tablice interaktywne z systemem mocowania -3 sztuki

Główny kod CPV 32322000-6

.        Technologia: technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), można obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym innym przedmiotem

.        Obszar interaktywny: min. 195 cm szerokości oraz min. 116 cm wysokości

.        Przekątna wymiaru interaktywnego: min. 89 cali

.        Wymiar zewnętrzny: max. 207 cm szerokości oraz max. 125 cm wysokości

.        Format: 16:10

.        Grubość: max. 3,5 cm

.        Waga: max. 29 kg

.        Funkcje specjalne: 10-touch

.        Cechy dodatkowe: technologia rozpoznawania gestów multi-gesture, rozwiązanie Plug&Play (bez potrzeby instalacji sterowników)

.        Czułość na nacisk - czujniki IR odbierają lekki dotyk, ale również zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy

.        Powierzchnia tablicy: stalowa, lakierowana, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

.        Precyzja: min. ? 1mm

.        Tempo śledzenia sygnału: min. 12 ms

.        Zasilanie: energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB

.        Wymagany system operacyjny: min. Windows 7/8/10

.        Cechy oprogramowania: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością "pisania" na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych, bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi, współpraca z większością formatów graficznych, pozwala na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów pakietu MS Office (w formie graficznej)

.        Głośniki: idealnie kompatybilne z tablicą interaktywną o mocy min. 40W, częstotliwość 45Hz-18KHz, zasilanie 12V, montowane do tablicy, do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio) poprzez wspólny Hub zawierający min. przyciski regulacji głośności i gniazdo pamięci USB

.        Wyposażenie: półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy

.        Certyfikaty produktu: CE, FCC, ROHS

.        Gwarancja: 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty

Poz. 2 Projektor ultrakrótkoogniskowy - 3 sztuki

Główny kod CPV 32322000-6

TYP:

Projektor multimedialny o ultrakrótkim dystansie projekcji

Technologia projekcji:

3x LCD

Rozdzielczość natywna:

WXGA

Jasność:

3000Ansi Lumenów

Żywotność lampy:

8000h

Obiektyw:

F=1.8, f=4,78mm

Odległość projekcji:

0.1-0,51m

Współczynnik projekcji:

0,36:1

Optymalna wielkość ekranu:

110"

Wejścia wideo:

1 x D-SUB

1x RCA

2 x HDMi

Wyjścia wideo:

1 x D-SUB

Wejścia Audio:

2x 3.5mm mini Jack

1x RCA Stereo

Wyjścia audio

1 x 3.5mm mini Jack

Sterowanie:

RS232 9 pin D-SUB

1xRJ45

Opcjonalnie W-LAN poprzez moduł tego samego producenta

Głośnik

Zintegrowany głośnik 20W

Pobór energii

Maksymalnie 285W

Waga

5,5KG

Dodatkowe funkcjonalności:

Automatyczny start i wyłączenie projektora

Automatyczny tryb ECO

Korekcja efektu trapezowego w pionie +/- 10 procent

Zabezpieczenie Hasłem

Dostęp do podstawowych ustawień przez dowolną przeglądarkę http

Uchwyt

Projektor wyposażony w dedykowany przez producenta uchwyt montażowy dostępny w zestawie z projektorem

Poz. 3  Komputer przenośny dla nauczyciela z oprogramowaniem 1 szt.

Kod CPV 30213100-6

Lp.

Szczegółowy opis parametrów technicznych

1.

Typ

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 500:1

2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

3.

Procesor

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 2,00 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB, TDP 15W lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3125 pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ).  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia.

4.

Pamięć operacyjna RAM

1 x 8GB, DDR4 SDRAM

5.

Parametry pamięci masowej

Min. 256GB SSD zawierający fabryczna partycję Recovery

6.

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.:  945 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net)

7.

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo)

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA @30fps

8.

Wymagania dotyczące baterii i zasilania

3-cell, 31 WHr, Li -Ion

Zasilacz o mocy min. 45W

9.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

10

System operacyjny

-        Konfiguracja klienta powinna umożliwić instalację systemu operacyjnego 32 bitowego lub 64-bitowego bez zakupu dodatkowych elementów sprzętowych wchodzących w skład komputera.

-        System operacyjny, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących).

-        System operacyjny umożliwiający współpracę z serwerem usługi domenowej Active Directory - obsługa uwierzytelnienia użytkowników, zarządzanie bezpieczeństwem uwierzytelniania.

-        System operacyjny umożliwiający pracę w środowisku graficznym.

-        Rodzaj licencji oprogramowania: Licencja wieczysta

11.

Certyfikaty i standardy

-        Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)

-        Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)

-        Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

-        Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

-        Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski (załączyć do oferty)

-        Certyfikat EnergyStar 6.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org

12.

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta).

13.

BIOS

BIOS zgodny z UEFI.

1.      Możliwość odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora,

3. Informacji o ilości pamięci RAM

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

2.      Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

3.      Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

14.

Bezpieczeństwo

TPM 2.0

Złącze typu Kensington Lock

15.

Warunki gwarancji

Min. 1 rok producenta

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty wymagane na żądanie zamawiającego.

16.

Wymiary i waga

Max. 38 × 25,5 × 2,5 cm

Waga max. 1,9 kg

17.

Wymagania dodatkowe

1.      Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA i 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 3.1, 1 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC - wymaga ilość i rozmieszczenie złączy nie może być osiągnieta przy użyciu adapterów i przejściówek

2.      Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub
w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

3.      Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad

4.      Napęd optyczny 8x DVD +/- RW.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

18.

Dodatkowe oprogramowanie

Pakiet oprogramowania biurowego zawierający zestaw zintegrowanych narzędzi (pochodzących od jednego producenta) zawierający min:

.        Program do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych

.        Arkusz kalkulacyjny

.        Program do tworzenia prezentacji

.        Notatnik elektroniczny

.        Klienta poczty

.        Dysk w chmurze

.        Program do tworzenia publikacji

Pakiet antywirusowy

Poz 4. 26 sztuk tabletów/ipadów/komp. Przenośnych z oprogramowaniem/ aplikacjami na potrzeby Mobilnej Sfery Nauki i TIK

Kod CPV 30213100-6

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów

1.           

Przekątna ekranu

min. 9,7" z podświetleniem LED IPS, dotykowy

2.           

Rozdzielczość

min. 2048 na 1536 pikseli, min. 264 ppi

3.           

Ekran

Pokryty powłoką oleofobową odporną na odciski palców

4.           

Procesor

2 rdzeniowy 64 bitowy

5.           

Taktowanie procesora

1,85 GHz

6.           

Pamięć RAM

2 GB

7.           

Pamięć wewnętrzna

Wbudowana min. 32 GB (nie dopuszcza się rozszerzenie poprzez zewnętrzne nośniki pamięci jak karty SD/microSD)

8.           

Aparat przód

1,2 Mpix

9.           

Aparat tył

8 Mpix, autofokus, automatyczna stabilizacja obrazu, wykrywanie twarzy

10.       

Komunikacja

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, LTE

11.       

Bateria

Wbudowana min. 32,4 Wh, Litowo-polimerowa

12.       

Wbudowane czujniki

min.:

-        Czujnik linii papilarnych

-        Żyroskop trójosiowy

-        Przyspieszeniomierz

-        Barometr

-        Czujnik oświetlenia zewnętrznego

13.       

System operacyjny

iOS 10

14.       

Wbudowane złącza

Jack 3,5 mm, złączne ładowania/transmisji danych

15.       

Wymiary

WxSxG max. 240x170x7,5 mm

16.       

Waga

max. 480 g

17.       

Dostarczone wyposażenie

Zasilacz, przewód ładujący do urządzenia, szkło hartowane zabezpieczające wyświetlacz

18.       

Gwarancja producenta

Min. 1 rok

Poz. 5. Urządzenie wielofunkcyjne kolor z tonerem 1szt.

Kod CPV 42962000-7.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry laserowego urządzenia wielofunkcyjnego

1.           

Rodzaj druku

Laserowy kolorowy

2.           

Funkcje

min. kopiowanie, drukowanie, skanowanie

3.           

Szybkość druku mono

Min. 23 str/min

4.           

Automatyczny druk dwustronny

Tak

5.           

Obciążenie miesięczne

Min. 60 000 stron

6.           

Procesor

Min. 800 MHz dual core

7.           

Pamięć

Min. 512 MB z możliwością rozbudowy

8.           

Rozdzielczość druku

Min. 1200 x 1200 dpi

9.           

Szybkość kopiowania

Min. 23 str/min

10.       

Rodzaj skanera

Płaski z ADF na 50 arkuszy

11.       

Technologia

CCD

12.       

Rozdzielczość skanowania (mono)

Min. 1200 x 600 dpi

13.       

Pojemność podajników

Min. 251 arkuszy z możliwością rozbudowy podajników do min. 900 arkuszy

14.       

Pojemność odbiorników

Min. 150 arkuszy

15.       

Interfejsy

Min. USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi

16.       

Wyświetlacz

Kolorowy LCD min. 2,4"

17.       

Tonery

Tonery startowe czarny min. 1400 str, CMY min. 750 str.

18.       

Wymagania dodatkowe

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dodatkowe tonery kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem min.:

- 2 szt. czarny o wydajności min.. 3000 str.

- 1 szt. każdego z kolorów CMY o wydajności min. 2300 str.

19.       

Gwarancja

Min. 4 lata producenta

Poz.6.  System do nagłaśniania sali 1 szt.

Kod CPV 32342400-6

Wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 30 W RMS, dwu-drożny wentylowany bass reflex oraz 4 calowy głośnik

Łatwy montaż- wygodne uchwyty montażowe umożliwiają szybką instalację przez jedną osobę.

Moc pojedynczego głośnika:

30W, Woofer: 5.25, Tweeter: 0.5, Oporność: 4 ohm

Współczynnik zawartości harmonicznych/współczynnik zniekształcenia harmonicznego <1%

Częstotliwość: 50Hz -20kHz

Wymiary głośnika:244 x180 x174 mm

Waga 4.78 kg (para), 5.25 kg w opakowaniu

 Pobór energii poniżej 100W

 Dostępne złącza audio:

 Wejście 1: Minijack (3.5mm)

 Wejście 2: 2-Phono (RCA)

 Wbudowany moduł Bluetooth do łączności bezprzewodowej

 Złącze RS232 do sterowania

Poz. 7.  mobilna szafka zamykana na klucz na tablety/komputery przenośne 1 szt.

Kod CPV 30230000-0

Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym na min 25 stanowisk

możliwość ładowania jednocześnie maximum min urządzeń typu: tablet, smartphone oraz dodatkowo jednego laptopa użytkownika,

podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe układu oraz przeciw-przeciążeniowe układu,

zabezpieczenie przed przegrzaniem układu elektrycznego,

każde gniazdo USB wyposażone w diodę LED potwierdzającą jego prawidłowe działanie,

wprowadzenie ogranicznika czasowego jednego ładowania (do 5h) dla zabezpieczenia baterii

urządzeń ładowanych oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

możliwość przyszłej rozbudowy urządzenia do synchronizacji i transmisji danych pomiędzy

wpiętymi urządzeniami, certyfikaty

Wózek posiada wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiającej przechowywanie 31sztuk

Tabletów +1  (wymiaru każdej półki minimum 11x195x280mm)

Aby ułatwić użytkowanie wszystkie przegródki są ponumerowane.

Wózki posiadają w górnej części posiadają dwa uchwyty do bezpiecznego i wygodnego

przemieszczania urządzenia.

Wózki wyposażone są w cztery kółka jezdne (dwa z hamulcem) o średnicy min. 95 mm i nośności min. 149 kg na kółko.

Koła zabezpieczone gumą nie brudzącą powierzchni.

Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.

Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach.

Wierzch wózka pokryty szarym blatem z melaminy (ze ściętymi rogami o gr. Min. 18 mm z czarnymi krawędziami).

Korpus wózka (tył i boki) posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.

Do wózka jest dołączony przewód zasilający o długości 3 metrów.

Wózek posiada uchwyt -zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego.
Wymiary wózka maksymalne: 1055 x 740 x 445mm

Poz. 8. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym na 25 stanowisk

Kod CPV 30230000-0

Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym na 26 stanowisk

Wózki mobilne do przechowywania jednocześnie 26 laptopów z

możliwością doładowania baterii. Wewnątrz korpusu wózka jest

zamontowana listwa , która zawiera gniazda elektryczne do

podłączenia ładowarek laptopów ( 2 kolumny po 13 gniazdek).

Dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym.

Mobilny łatwy do przemieszczania i bezpieczny. Sekwenser zainstalowany w wózku jest demontowalny dla celów serwisowych. Gwarantuje to

szybki dostęp. Każda z listew posiada automatyczny bezpiecznik wielorazowy i świetlna sygnalizacje zasilania.

Wózki posiadają diody LED na każdej z listew co ułatwia operatorowi sprawdzenie czy zasilenie jest doprowadzone do każdej z nich

Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów).

Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu min. 95 x 339 x 470 mm

Poz. 9. Urządzenie cyfrowe zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem

Kod CPV 32333100-7 

Rozdzielczość:
Full HD - 1920 x 1080

Ekran:
Typ: Dotykowy pojemnościowy ekran LCD o przekątnej nie mniejszej niż 3" (min. 7,4cm) widok 100%, migawka dotykowa
Liczba pikseli: min. 225 000 punktów

Matryca: CMOS 1,4,85 - Full HD

Liczba pikseli:
Film - min. 3.25 megapiksela
Zdjęcia - min. 2.05 megapiksela

Wideo:
Formaty: MP4 / AVCHD
Obsługa kart: SDXC, SDHC, obsługa Flash-air

Filtry:
Filtr wzoru Bayera

Obiektyw:
Zoom (zaawansowany): min. 55x
Zoom optyczny: min. 30x
Powiększenie (stopień): min. 1100x
Ogniskowa: od min. 2.8mm do min. 89mm
Otwór przysłony: maksymalny f/1,8 - 4,5

Min. Odległość ogniskowa: 10mm

Ustawienia ostrości:
Automatyczne oraz ręczne
Sterowanie automatyczne z wykrywaniem twarzy AF, V AF oraz ręczne: dotykowy ekran LCD oraz funkcja dotykowego fokusu
Stabilizator obrazu:
Optyczna, inteligentna z zaawansowanym trybem dynamicznym

Procesor obrazu:
Typ: DIGIC DV4

Technologia wykrywania twarzy

Dodatkowe funkcje:
Nagrywanie w tempie: przyśpieszonym min. 2x, 10x, 20x, 120x, 600x, 1200x
Tryb AE Smart Auto - min. 35 ujęć

Balans bieli:
Typ: TTL, automatyczny

W zestawie:
Karta pamięci kompatybilna z kamerą o pojemności min. 64GB, prędkość odczytu 60mb/s, min. Class 10, U1, SDXC, UHS-I
Statyw - długość po złożeniu maksimum 49cm, Wysokość w zakresie 143 - 29cm, obciążenie minimum 8kg, waga statywu maksymalnie 2kg, blokada nóg: tak, zatrzaski, materiał wykonania: aluminium oraz magnez, etui z paskiem na ramię

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.      Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, montażu wraz z okablowaniem, podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia działania sprzętu.

3.      Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.      Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

5.      Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.

6.      Wykonawca dostarczy materiały bezpośrednio do:

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów

ul. Boczna 8

58-320 WALIM

zgodnie z zestawieniem ilościowo wartościowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach wyznaczonego przedziału czasowego. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonego sprzętu.

7.      Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

8.      Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.

9.      Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.03.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.      W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

?uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

?posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

??pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

?pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.      Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

4.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:

a.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

b.      Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c. Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent powinien przygotować ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo wartościowe.

2.      Oferta powinna:

?być opatrzona pieczątką firmową,

?posiadać datę sporządzenia,

?zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,

?być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

3.      Kompletna oferta zawiera:

?wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

?wypełnione zestawienie ilościowo wartościowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

?aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

?oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna być złożona w Gminnym Zespole Obsługi Szkół, ul. Boczna 8, 58-320 WALIM, do dnia 15.03.2018 r. do godz.: 10.00.  z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu- sprzęt IT" wraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT:

1.      Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

a.       oferta sporządzona została na prawidłowym formularzu,

b.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c.       Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego.

2.      Kryteria oceny ofert:

?Kryterium I: Cena brutto wskazana w ofercie - Waga 90%

?Kryterium II: Termin dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ( 2-7 dni) - Waga 10%

3.      Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego:

?LPC - liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena;

C oferty najniższej - najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;

C oferty badanej - wartość brutto oferty badanej;

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 90 pkt.

?LPT - liczba punktów uzyskana w kryterium II Termin

T min  - najkrótszy termin dostawy przedmiotu zamówienia wśród złożonych ofert;

T oferty badanej - termin dostawy przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;

LPT = (T min/ T oferty badanej) X 10 pkt.

?LPO - liczba punktów ogółem

LPO = LPC + LPT

4.      Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym kryteria, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiętnych części punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2018 r. o godz. 11.00 w biurze Partnera projektu. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.

2.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

XI. ZMIANA UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a.       konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b.      zmiany zasad finansowania zamówienia,

c.       zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d.      wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e.       zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f.       zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,

g.      zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a.       w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożliwość zawarcia prawidłowej umowy,

b.      cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Wójcik e-mail: projektwalim@gmail.com

XIV. ZAŁĄCZNIKI: 

1.      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2.      Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo wartościowe

3.      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4.   Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.