KZ.271.3.2018                                                                                          Walim, 28.03.2018 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

W toku prowadzonego postępowania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim" wpłynęła 1 oferta:

 

OFERTA NR 1

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych

Cena oferty brutto: 3.661.408,00 zł

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 2.177.280,00 zł brutto

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

 

KZ.271.3.2018                                                                                          Walim, 28.03.2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 28.03.2018 r.

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 2.177.280,00 zł brutto

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

 

Oferta nr 1

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych

Cena oferty brutto: 3.661.408,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r.

Termin płatności: 30 dni 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

UWAGA !!!

 <dn. 20.03.2018 r.>

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 26.02.2018 r. oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ, zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz zał. nr 8 Projekt umowy.

Pytania i odpowiedzi oraz zmienione załączniki zamieszczono u dołu strony.