UCHWAŁA Nr XXIII/118/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/118/2004

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 23 lipca 2004 r.

W sprawie oddania w użytkowanie Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu nieruchomości zabudowanej wieżą ci?nień w Zagórzu Śląskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuję :

§ 1

Zezwala się Wójtowi Gminy Walim na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej jako działka nr 161/4 o powierzchni 1016 m2 zabudowanej zbiornikiem wieżowym ze studnią wody pitnej oraz budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 55585.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki