Uchwała nr XXIII/119/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/119/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lipca 2004 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami / oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu Uchwala co następuje: § 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 19.640,-zł W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 14.640,-zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14.640,-zł § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.640,-zł W dziale 020 - Leśnictwo 5.000,-zł Rozdział 02001- Gospodarka leśna 5.000,-zł § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 5.000,-zł § 2 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Gminy na 2004 rok o kwotę 104.470,-zł Dziale 600 - Transport i łączność 64.470,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 64.470,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.470,-zł W dziale 710 - Działalność usługowa 40.000,-zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych 40.000,-zł § 3 Zwiększa się planowane wydatki w budżecie Gminy na 2004 rok o kwotę 124.110,-zł W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 40.000,-zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,-zł W dziale 801 - Oświata i wychowanie 84.110,-zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 84.110,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84.110,-zl § 4 1.Ustala się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.095.000,-zł. 2.Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 795.418,-zł § 5 Plan budżetu po zmianach wynos - po stronie dochodów 9.867.050,-zł - po stronie wydatków 10.166.632,-zł § 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2004 § 8 Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie W związku z otwarciem w dniu 21.07.2004 roku ofert na zdanie dotyczące termomodernizacji szkoły podstawowej w Jugowicach ustalono, że najniższa ważna oferta zamyka się kwotą 579.950,64 zł, natomiast powiększona o koszty nadzoru 8.699,-zł stanowi łączny koszt zadania w wysokości 590.000,-zł. Ponieważ w przygotowanej wcześniej uchwale Rady Gminy na to zadanie były zarezerwowane środki w wysokości 545.000,-zł zaistniała pilna potrzeba dokonania dodatkowych zmian, w wyniku których zostaną zwiększone planowane wydatki na to zadanie o kwotę 45.000,-zł. W § 1 zostają zwiększone planowane dochody o kwotę 19640,-zł z czego 14.640,-zł to środki otrzymane z WZWIK jako 50% dofinansowanie do koncepcji wodociągowania Gminy Walim, natomiast 5.000,-zł to planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych i one w całości zwiększą wydatki na termomodernizację. Pozostałe brakujące środki zostań a uzyskane poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na ulicę Strumykową o kwotę 64.470,-zł a nie jak było pierwotnie o 39.108,-zł . W związku z pozyskaniem dodatkowego śródła finansowania modernizacji ulicy Strumykowej w Dziećmorowicach, / 112,5 tys oraz 150 tys./ po dokonanych korektach na zadanie pozostaną środki w wysokości 277.830,-zł co zapewnia sfinansowanie zadania w wielkości planowanej do wykonania w 2004 roku. W uchwale zostają zmniejszone planowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niedświedzica o kwotę 40.000,-zł natomiast zwiększone zostają planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. dokumentacja na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Niedświedzicy, a łącznie na to zadanie będzie zarezerwowana kwota w wysokości 70.000,-zł . W związku z realizacją zadania finansowanego w ramach Programu SAPARD, Gmina jest zobowiązana sfinansować całość zadania i następnie wystąpić o refundację środków . W związku z tym w uchwale budżetowej nastąpią następujące zmiany: Kwota 372.000,-zł zwiększa przychody czyli zaciągnięte kredyty i zwiększa rozchody czyli dokonane spłaty. - deficyt pozostaje bez zmiany tj. 299.582,-zł - przychody jest 723.000,-zł po zmianie 1.095.000,-zł - rozchody jest 423.418,-zł po zmianie 795.418,-zł Po zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 9.867.050,-zł oraz po stronie wydatków 10.166.632,-zł sporządził: LM