Uchwała nr XXIII/122/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/122/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lipca 2004r W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. śc? i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 112 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami/ Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Rada Gminy wyrażą zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 322.000,-zł / trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych/ na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na zadanie pn.-Termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Jugowicach? , którego wartość wynosi 590.000,-zł § 2 Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w latach 2005 - 2012 § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały XXIII/122/2004 W związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoła Podstawowa Jugowice Gmina ma obowiązek zapewnienia środków na jej realizację . Wartość zadania wynosi 590.000,-zł z czego 192.000,-zł będzie sfinansowane pożyczką z WFO?iGW , kwota 75.892,-zł będzie pochodzić z dotacji Banku światowego natomiast pozostałą kwotę czyli 322.108,-zł należy sfinansować z własnych środków czyli kredytem bankowym długoterminowym. Zaciągnięty kredyt będzie spłacany z dochodów własnych w latach 2005 - 2012 . Sporządził: LM