Uchwała nr XXIII/121/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/121/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lipca 2004 roku W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu SAPARD Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. śc? i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami / oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Rada Gminy w Walimiu zezwala na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 619.156,-zł / słownie: sze?ćset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sze?ć złotych /na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na zadanie pn.-Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu którego wartość wynosi 619.156,-zł. § 2 Spłata zaciągniętego kredytu w wysokości 372.000,-zł nastąpi ze środków otrzymanych z Programu SAPARD jako refundacja poniesionych nakładów, natomiast pozostała część w wysokości 247.156,-zł będzie spłacana z dochodów własnych gminy w latach 2005-2010. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały w sprawie sfinansowania zadania realizowanego z udziałem środków w ramach Programu SAPARD Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu jest realizowana z udziałem środków programu SAPARD. Wartość zadania wynosi 619.156,-zł natomiast dofinansowanie z zewnątrz 372.000,-zł . Gmina jest zobowiązana do zapłaty całości zobowiązań z tytułu realizacji zadania, a następnie wystąpić o zwrot należnego dofinansowania. W związku z powyższym gmina zaciągnie kredyt w wysokości 619.156,-zł z czego 372.000,-zł zostanie spłacone po otrzymaniu refundacji, natomiast pozostała część w kwocie 247.156,-zł będzie spłacana z dochodów własnych gminy w latach 2005 - 2010. Sporządził: LM