Uchwała Nr XXIII/120/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/120/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lipca 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. śc? i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami/ Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Rada Gminy w Walimiu wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 192.000,- słownie / sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/ na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach . Zaciągnięta pożyczka będzie przeznaczona na zadanie pn.-Termomodernizacja Szkoła Podstawowa Jugowice ? § 2 Spłata zaciągniętej pożyczki w wysokości 192.000,-zł nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2005-2014 § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały w sprawie pożyczki z WFO?iGW W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoła Podstawowa Jugowice, gmina musi zabezpieczyć środki w wysokości 545.000,-zł . Na podstawie złożonego wniosku do WFO?iGW Gmina otrzyma pożyczkę w wysokości 192.000,-zł , z Urzędu Marszałkowskiego 75.892,-zł i pozostaje kwota 277.108,-zł do sfinansowania kredytem bankowym. Pożyczka będzie spłacana z dochodów własnych w latach 2005 - 2014 Sporządził: LM