Uchwała nr XXII/114/2004


UCHWAŁA Nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się zmianę do Uchwały Rady Gminy Nr V/27/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uzupełnienia wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim w § 1 1. W miejscowości Dziećmorowice skreśla się wyznaczony na lokal socjalny lokal położony przy ul. Bystrzycka 32/1 2. Wyznacza się lokal położony w Dziećmorowicach przy ul. Bysztrzycka 32/3 na lokal socjalny § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E W uchwale Rady Gminy Nr V/27/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. omyłkowo wydzielono z zasobu komunalnego gminy lokal mieszkalny położony w Dziećmorowicach ul. Bystrzycka 32/1, a lokal ten nie spełnia warunków określonych dla lokali socjalnych. Składa się z 3 izb o łącznej powierzchni 64,74 m2, jego wysokość również spełnia kryteria lokalu mieszkalnego. Lokalem wydzielonym tj. socjalnym należy uznać lokal położony pod numerem 32/3, obecnie zamieszkanym przez Pana Andrzeja Łagosz. Lokal ten składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 24,00 m2. Uchwała nie powoduje dla Gminy skutków finansowych.