Uchwała nr XXI/111/2004


UCHWAŁA Nr XXI/111/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 27 maja 2004 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bocznej w Walimiu (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bocznej w Walimiu, przeznaczając go pod zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe z zachowaniem obecnej funkcji oświatowej (gimnazjum). § 2 Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1 : 2000, przedstawiający granice obszaru objętego planem. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bocznej w Walimiu, o łącznej powierzchni ok. 4,60 ha, przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim. Opracowanie zmiany planu miejscowego ma na celu umożliwienie realizacji na tym terenie funkcji rekreacyjno-sportowej (sali sportowo-widowiskowej, basenu, sali gimnastycznej itp.) oraz obiektów towarzyszących (parkingi, drogi dojazdowe, zieleń towarzysząca) przy zachowaniu obecnego zagospodarowania związanego ze szkołą (gimnazjum) Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Na podstawie wyników analiz, zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.