Uchwała nr XXI/108/2004


UCHWAŁA Nr XXI/108/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 27 maja 2004 r. W sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu wyraża negatywną opinię w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki