Uchwała nr XIX/104/2004


UCHWAŁA Nr XIX/104/2004r Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 kwietnia 2004r w sprawie wytypowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej Na podstawie art.18.ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591) oraz art. 36 a ust. 1 pkt. 5 ppkt. 1a Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67 poz. 329 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Rady Gminy w Walimiu typuje do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach n/w osoby: 1. Inga Borkowska - Radna Rady Gminy Walim 2. Urszula Witek - Kierownik GZOSz w Walimiu 3. Janusz Szawioła - Zastępca Wójta Gminy Walim § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E Z dniem 31 sierpnia 2004r upływa okres pełnienia funkcji dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Jugowicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Jugowicach. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy. W skład komisji wchodzą przedstawiciele: - 3 organu prowadzącego szkołę lub placówkę, - 3 organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - 2 przedstawicieli rady pedagogicznej, - 2 przedstawicieli rady rodziców, - 1 przedstawiciel związków zawodowych działających w danej szkole. Zgodnie z przepisami art.5 c pkt.2 Ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje organu prowadzącego w zakresie powołania komisji konkursowej, która wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez gminę wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa. Z trytułu przeprowadzenia konkursu, gmina poniesie koszty związane z ogłoszeniem w prasie ogłoszeń o konkursie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami-ogłoszenia muszą być opublikowane w dwóch dziennikach-jedno w prasie o zasięgu regionalnym, drugie o zasięgu lokalnym. Ogłoszenia ukazały się: w ?Gazecie Wrocławskiej-Słowie Polskim?, ?Tygodniku Wałbrzyskim?.