Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie oraz w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Walim, dnia 08.06.2017 roku

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Walim
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w obrębie wsi Zagórze Śląskie oraz w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm. / oraz uchwał z dnia 29 listopada 2016 roku: Nr XXIII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim, dotyczy działek ewidencyjnych nr 250/1, 250/4; oraz Nr XXIII/130/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim, dotyczy działki ewidencyjnej nr 83, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 16.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych  planów odbędzie się w dniu 16.06.2017 r. o godz. 10:30 - dotyczy działek ewidencyjnych nr 250/1, 250/4  i o godz. 11:30 - dotyczy działki ewidencyjnej nr 83, w Urzędzie Gminy Walim, w pok. nr 8. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@walim.pl do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2017 r.  

 

 

Wójt Gminy Walim

 

Adam Hausman

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Mika
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Mika
Data wprowadzenia:2017-06-08 07:50:31
Opublikował:Sebastian Mika
Data publikacji:2017-06-08 07:52:04
Ostatnia zmiana:2017-06-08 07:52:24
Ilość wyświetleń:590