UCHWAŁA Nr XVII/96/2004


UCHWAŁA Nr XVII/96/2004

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 18 lutego 2004 r.

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 118 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z pó?niejszymi zmianami.)  Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

 

§ 1

Rada Gminy w Walimiu określa zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 2

1.      O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy o ile nie dotyczą one zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

2.      Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30 września  roku poprzedzającego rok budżetowy

3.      W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

4.      Oferty realizacji zadania, może również złożyć podmiotom wymienionym w § 2 ust. 1 Wójt Gminy. Podmiot przyjmujący oferty Wójta Gminy składa pisemny wniosek o realizację zadania.

 

§ 3

1.      Wnioski-oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania

2)      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,

3)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,

4)      termin i miejsce realizacji zadania,

5)      informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych śródeł na realizacje danego zadania.

2.      Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli.

3.      Wniosek powinien zawierać także poświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.

4.      Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.

5.      Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w terminie 7 dni, dodatkowych informacji i wyja?nień lub dokumentów.

6.      Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyja?nień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 4

1.      Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady gminy uwzględniając w szczególności:

1)      znaczenia zadania dla realizacji celów samorządu gminy,

2)      wysokości środków budżetu gminy przeznaczonych na realizacje zadań zleconych podmiotom,

3)      ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,

4)      ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,

5)      analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2.      Wójt Gminy dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 5

Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z podmiotem wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2.

Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)      dokładne oznaczenie stron umowy,

2)      szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,

3)      określenie czasu jego realizacji

4)      wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania.

5)      zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę  w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,

6)      zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową,

7)      określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania,

8)      określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których częstotliwości i wysokości i wysokości nie można było przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji,

9)      ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,

10)  ustalenie trybu i terminu przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy,

11)  warunki wypowiedzenia umowy,

12)  Szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystywania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:

a)        terminu zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem,

b)        wysokości oprocentowania kwoty dotacji, o której mowa pod lit. a)

c)        terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania,

d)        sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku o dotacje,

 

§ 6

1.      Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

2.      Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:

1)      analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,

2)      kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

 

§ 7

1.      Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:

1)      sprawozdania z wykonania według określonego wzoru ustalonego w załączniku do umowy,

2)      kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT (oryginał) dotyczących wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.

2.      Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystanie dotacji następuje w terminie określonym w umowie

§ 8

Sprawy związane z postępowaniem w zakresie przyjmowania wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzi zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu Referat Organizacyjny-stanowisko do spraw promocji gminy, informacji turystycznej, kultury sportu i turystyki.

 

§ 9

Traci moc uchwała nr XXV/123/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne w związku z realizacją zadań znajdujących się w kompetencjach gminy.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki