Uchwała Nr XVI/94/2004r


Uchwała  Nr  XVI/94/2004r

Rady  Gminy  w Walimiu

 z dnia  30  stycznia  2004r.

 

w  sprawie  zwolnień  z podatku od nieruchomości  na terenie Gminy  Walim

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r

O samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 1422 , poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/

Oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych

/ Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z pó?niejszymi zmianami/

 Rada  Gminy  w  Walimiu  uchwala co następuje:

 

                                                                       §   1

1.      Zwalnia  się  z  podatku  od  nieruchomości:

 

    1/  grunty,  budowle  oraz  budynki  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  prowadzenia 

         działalności  w  zakresie  kultury,  sportu i  rekreacji,  wypożyczania  książek,  pomocy 

         społecznej  z  wyjątkiem  wykorzystywanych  do  prowadzenia  działalności 

         gospodarczej,

    2/ grunty,  budowle  oraz  budynki  lub  ich  części  związane  z  nowo  uruchomioną 

        działalnością  gospodarczą  przez  osoby  fizyczne,  które  bezpośrednio  przed

        podjęciem  tej  działalności  były  zarejestrowane jako  bezrobotne w  Powiatowym 

        Urzędzie  Pracy,

    3/ grunty,  budowle  oraz  budynki  lub  ich  części  związane  z  działalnością  gospodarczą

        przez  podmioty  gospodarcze,  które  podejmą  po  raz  pierwszy  po  wejściu  w  życie 

        niniejszej  uchwały,  działalność  gospodarczą / produkcyjną  lub  usługową  z 

        wyłączeniem  handlu/   na  terenie  Gminy  Walim  oraz 

        zatrudnią  co  najmniej 2  pracowników  w  przeliczeniu  na  pełne  etaty.

 

2.      Zwolnienie  o  którym  mowa  w ust. 1 pkt. 1 nie  dotyczy  samorządowej  instytucji 

kultury  pn.  ?Podziemia  Walimskie?

 

3.      Zwolnienia  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt.  2 i 3   obowiązują  przez  okres 

2  lat  licząc  od  dnia  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej. 

 

4.      Zwalnia  się  w  roku  podatkowym  z  podatku  od  nieruchomości  podmioty 

      gospodarcze,  w  części  dotyczącej  nieruchomości  wykorzystywanych  do  prowadzenia 

      działalności  gospodarczej,  które  zwiększyły  zatrudnienie  na  terenie  Gminy  Walim  w 

      wysokości  równej  iloczynowi  wzrostu  zatrudnienia  w  przeliczeniu  na  pełne  etaty  i 

      minimalnej  płacy  obowiązującej  w  dniu  1  stycznia  danego  roku  podatkowego,  przy   

      czym  wielkość  zwolnienia  nie  może  przekroczyć  należnego  podatku.

 

        

 

                                                                       §   2

 

1.      Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie 

niniejszej uchwały zrealizują na terenie  Gminy Walim nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej.

 

2.  Zwolnienie przysługuje na okres   :

     a/ 1 roku-jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy,

     b/ 2 lat-jeśli w wyniku inwestycji  utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

     c/ 3 lat-jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej  9 miejsc pracy

     d/ 4 lat-jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 11 miejsc pracy

     e/ 5 lat-jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy.

 

 

3.      Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja 

spowodowała  wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

4.      Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie 

utrzymany przez cały okres zwolnienia.

 

5.      Zwolnienia  o  których  mowa  w  §  1  i 2  udziela  się  na  wniosek  podatnika 

zawierający:

a/  deklarację  w  sprawie  wysokości  podatku  od  nieruchomości,

b/  zaświadczenie  o  wpisie  do  właściwego  rejestru,

c/  zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy,

d/  zgłoszenie   obowiązku  w  Urzędzie  Skarbowym,

e/  zgłoszenie  do  ubezpieczenia  społecznego,

f/  zaświadczenia  o  nie zaleganiu  w  opłacaniu  składek na  ubezpieczenia  społeczne

     i  innych  podatków,

g/  informacje  o  pomocy  publicznej  otrzymanej  przez  przedsiębiorcę  w  okresie 

3        kolejnych  lat  poprzedzających  dzień  złożenia  wniosku.

 

 

 

§   3

 

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2  może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność.

Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję , tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

                                                                       §   4

 

Zwolnienia o których mowa w §  1, 2, 3 są  pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

 

                                                                       §   5

Warunkiem skorzystania ze zwolnień o  których  mowa w § 2  i 3 jest  przedłożenie  przez  przedsiębiorcę ,  w  terminie  do  2  miesięcy od  dnia  oddania  nowej  inwestycji do  użytku,  dokumentów  potwierdzających spełnienie  warunków  uprawniających do  objęcia  zwolnieniem .

 

W  czasie  korzystania  ze  zwolnienia  podatnik  może  wnioskować o  zmianę okresu  zwolnienia określonego  w  § 2  , przy  czym  łączny  okres zwolnienia nie  może  przekroczyć 5 lat

 

                                                                       §   6

1.Na  początku  każdego  roku  podatkowego  podatnik  korzystający  ze  zwolnienia  jest 

   zobowiązany  przedłożyć  informacje  dotyczące:

1/  wielkości  poniesionych  nakładów  inwestycyjnych,

2/  poziomu  zatrudnienia,

3/  wielkości  oraz  przeznaczeniu  pomocy  publicznej  uzyskanej  przez  przedsiębiorcę

     w  ciągu  trzech  kolejnych  lat.

 

2.W  przypadku  utraty  warunków  uprawniających do  zwolnienia,  podatnik  jest  

   zobowiązany powiadomić  pisemnie  Urząd  w  terminie  14 dni od  dnia  wystąpienia

   okoliczności  powodujących utratę  prawa  do  zwolnienia.

 

3. Podatnik,  o którym  mowa w  ust.  2  traci  prawo  do  zwolnienia od  pierwszego  dnia 

    miesiąca,  w  którym  wystąpiły  okoliczności powodujące  utratę  tego  prawa .

 

4.Podatnik,  który  nie  dopełnił obowiązku  określonego  w  ust.  2 traci  prawo do     

   zwolnienia od  początku  roku  podatkowego,  w  którym  wystąpiły  okoliczności 

   powodujące  utratę  tego  prawa. 

 

5.Podatnik,  który  wprowadził w  błąd  Urząd Gminy  co  do  spełnienia warunków,

   uprawniających do  uzyskania  zwolnienia,  traci  prawo do  zwolnienia  za  cały  okres 

   przez  jaki  korzystał  ze  zwolnienia.

 

6.Podatnicy,  o których  mowa  w  ust.  4 i 5    zobowiązani  do  zapłaty  należnego  podatku

   wraz  z  odsetkami.

 

§   7

Upoważnia   się   Wójta  Gminy  do  opracowania  programu  udzielania  pomocy  regionalnej,  uwzględniającego  warunki  udzielania  pomocy przewidziane  w  niniejszej  uchwale  oraz  w  przepisach  o  pomocy  publicznej.

 

                                                                       §   8

Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§   9

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym  Województwa  DolnoŚląskiego  i  wchodzi  wżycie po  upływie  14  dni od  dnia  jej  ogłoszenia. 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan  Rudnicki