Zamknij okno Drukuj dokument

2016-05-24, Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV

 

Ogrodzenie/14/2016                                                                                         Walim, 07.06.2016 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV" wpłynęły 3 oferty:

1) Usługi Spawalniczo - Ślusarskie Mariusz Bryła, ul. Świdnicka 29a, Wierzbna - 32 885,28 zł brutto (gwarancja 5 lat)

2) FEIMP Aurelia Kubinka, Ul. Marusarzówny 6, 58-100 Świdnica - 32 570,00 zł brutto (gwarancja 7 lat)

3) EWA BACIA, Ul. Świerczewskiego 53, 42-500 Będzin - 31 980,00 zł brutto (gwarancja 6 lat)

            Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

            Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


Ogrodzenie/14/2016                                                                                             Walim, 24.05.2016 r.

 

Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV
Numer ogłoszenia: 133124 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 47 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 52 sztuki słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów.

II.1.5)

 

 Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

dn. 03.06.2016 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (129.5kB)    
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (43.5kB)    
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (29kB)    
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (28kB)    
Zał. nr 4 Umowa (59kB)    
Zał. nr 5 Program funkcj.- użytkowy (30.5kB)    
Zał. nr 6 Rysunek (119.8kB)    
Zał. nr 7 Element ozdobny (26.2kB)    
Zał. nr 8 Lista podmiotów (33.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-05-24 16:26:03
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-05-24 16:26:15
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-05-24 16:27:04
Ostatnia zmiana:2016-06-07 10:22:32
Ilość wyświetleń:1257