Informacja o złożeniu wniosku i wniosku i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Walim, dnia 15 listopada 2005 r.

Poniższą informacje umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Walim
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzeczka
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim

 

INFORMACJA O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZACA WNIOSKU I RAPORTU

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z pó?n. zm.), Wójt Gminy Walim informuje, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:

 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, złożony  w dniu 15.11.2005 r. przez Gminę Walim,

dla przedsięwzięcia ?Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody we wsi Rzeczka?

 

raport  o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko

 

IINFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 16.11.2005 r. DO DNIA 08.12.2005 r.

ISTNIEJE MOZLIWO?Ć PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG IWNIOSKÓW

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U nr 98 z 2000 r.  poz. 1071 z pó?n. zm.), w związku z art. 46a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, z 2001 r. poz 627 z pó?n. zm), że w dniu 15 listopada 2005 r. zostało na wniosek Gminy Walim wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwziecia ?Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody we wsi Rzeczka?

            Strony postępowania w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z wnioskiem i raportem oddziaływania inwestycji na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu przy ulicy Bocznej 9 w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

 

Sygnatura sprawy O? 7624/04/05