Nr IT 7322/20/2005                                                 Walim, 22 marzec 2005r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim

dla obszaru wsi Zagórze Śląskie.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Walim Nr XXVI/125/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim dla obszaru wsi Zagórze Śląskie, obejmującego obszar wsi Zagórze Śląskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca do 18 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9, 58-320 Walim w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim w godzinach od 1000 do 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnie?ć uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2005r.

 

                                                                                  Wójt Gminy Walim