Walim, dnia 18.10.2005 r.

 

OGŁOSZENIE  Nr  21/2005

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

 Pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż lokalu nr 3 przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne położonego na parterze budynku w Walimiu przy ulicy     Samorządowej nr 1 złożonego z  czterech pomieszczeń o pow. użytkowej 39,00 m 2     wraz  z udziałem w częściach wspólnych  budynku  oraz  ich  urządzeniach  i  działki  nr 262/1  o pow.1109 m 2 wynoszącym  641 / 10 000 .  Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim   i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich oraz wykazana jest w księdze wieczystej

 Nr  54 550 .

Cena  wywoławcza       -   7 700, 00 zł,-

Wadium                       -      770, 00 zł,-

Przetarg  odbędzie się w  dniu  21 listopada  2005 r. r. o godzinie  10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .

Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówką w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych nie pó?niej niż  do dnia

16 listopada 2005 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datę lokacji środków  na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu .

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu , który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie pó?niej niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy . Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu . Nie przystąpienie  do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium , a przetarg czyni  niebyłym .  Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej , z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych . Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów, przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości .

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych  oraz  do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości  :

-  zwrot kosztów  wyceny  kwocie  193,40  złotych ,

- opłata  sądowa i notarialna .

   Termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął  13.09. 2005 r.        

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem  84-94 ?350 .

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej walim.bip.net.pl  oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu  i  na tablicy ogłoszeń w  Walimiu .