Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALIM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim

 Walim, dnia 05.09.2013 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E  N I E

 

WÓJTA GMINY WALIM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Walim nr XXVII/153/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 września 2013 r. do 04 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

 

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2013 r.

 

 

 

Rozdzielnik:                                      

1.  Tablica ogłoszeń,

2.      Prasa lokalna

3.      BIP.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Mika
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Mika
Data wprowadzenia:2013-09-05 09:12:57
Opublikował:Sebastian Mika
Data publikacji:2013-09-05 09:14:03
Ostatnia zmiana:2013-09-05 09:14:45
Ilość wyświetleń:1456