Walim, dnia  06.12.2012 r.

 

 O G Ł O S ZE N I E Nr   39/2012

       Wójt  Gminy  Walim ogłasza

 

 pierwszy przetarg  ustny ograniczony do mieszkańców : ulicy Piastowskiej nr 9 w Walimiu i ulicy Dworzec PKP nr 1 w Walimiu,  na  dzierżawę na okres 3 lat,  części działki numer 320/3  o powierzchni  27,4 m2,  niezabudowanej, przeznaczonej pod budowę garażu, położonej w  Walimiu  przy ulicy  Dworzec PKP. 

Dla działki numer 320/3 o powierzchni 369 m 2  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta numer  SW1W/00036151/3.

 

 

W operacie ewidencji gruntów działka  sklasyfikowana jest użytkiem-Bi.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, gm. Walim zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka numer  320/3 jest oznaczona symbolem C.2. 26 M/U – teren zabudowy mieszkaniowej ( jednorodzinnej i  wielorodzinnej ) oraz usług nieuciążliwych. Możliwa jest lokalizacja na działce  obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu ( np. garaż)  oraz urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń. Dopuszcza się wydzielenie działek  pod lokalizację garaży wraz z niezbędnym dojazdem.

Cena wywoławcza   :   1,85  zł. za/ 1m2 -   stawka  miesięcznego czynszu  dzierżawnego

 

Wadium : 101,00  zł.  

Przetarg odbędzie się w dniu   21 grudnia  2012 roku     o godzinie  9 00  w siedzibie Urzędu  Gminy w Walimiu  przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr  1- parter

         

 Do  wylicytowanej stawki  miesięcznego czynszu   za 1 m2 zostanie doliczony  podatek VAT  w wysokości 23%.   

Wynegocjowany w przetargu czynsz dzierżawny podlega  corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  za rok kalendarzowy poprzedzający waloryzację.

Waloryzacja dokonywana będzie w formie zawiadomienia. Czynsz dzierżawny  płatny do 10 każdego miesiąca.

Przetarg ograniczony jest do   mieszkańców nieruchomości położonych w Walimiu przy ulicy  Piastowskiej nr  9 i przy ulicy Dworzec PKP nr 1.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu  jest :

1/ dokonanie wpłaty wadium w wysokości 101, 00 zł. nie później niż do dnia   20 grudnia   2012 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy,

2/ okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania w Walimiu przy ulicy Piastowskiej nr 9 lub ulicy Dworzec PKP nr 1, ponadto okazanie dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości  nastąpi w terminie 14 dni od daty   rozstrzygnięcia przetargu. Nie podpisanie w w/w terminie umowy  powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

            Wzywa się  zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.