Walim, 31.10.2012 r.

Zima/12/2012

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zima/12/2012

 

 

Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu gminy Walim w sezonie zimowym 2012 - 2013"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty (dla poszczególnych zadań) złożone przez Wykonawców:

 

Zadanie Nr 1 -  Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Mucha

            ul. Barbary 16/1, 58-330 Jedlina-Zdrój

 

Zadanie Nr 2 - PPHU „ART” Artur Ryl

            Zagórze Śląskie, ul. Główna 14A , 58-321 Jugowice

 

Zadanie Nr 3  - ZUPH „Aeterna Vita” Ewa Kucia

            ul. Piękna 4/8, 58-330 Jedlina-Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego,  zawierają najniższe ceny oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów dla poszczególnych zadań.

Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 7.11.2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

punkty

zadanie 1

Cena oferty brutto

punkty

zadanie 2

Cena oferty brutto

punkty

zadanie 3

1

PPHU „ART” Artur Ryl

Zagórze Śląskie, ul. Główna 14A , 58-321 Jugowice

290,61 zł

53,90 punktów

114,91 zł

100,00 punktów

237,60 zł

47,41 punktów

2

PPHU VIOLA Jerzy Pawłowski

ul. Sienkiewicza 12 , 58-308 Wałbrzych - Dziećmorowice

------

--------

226,26 zł

49,78 punktów

3

ZUPH „Aeterna Vita” Ewa Kucia

ul. Piękna 4/8, 58-330 Jedlina-Zdrój

------

129,60 zł

88,66 punktów

112,64 zł

100,00 punktów

4

Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Mucha

ul. Barbary 16/1, 58-330 Jedlina-Zdrój

156,65 zł

100,00 punktów

------

------

5

PPHU „KASIA” Bogusław Kohlschreiber

ul. Kościuszki 13/7, 58-320 Walim

187,70 zł

83,46 punktów

------

------

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman