Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Miejsce złożenia wniosku - Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9,  58-320 Walim - sekretariat

 

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy:

Wójt Gminy ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i Prognozowanych do wybudowania, na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;
  2.  załączniki:

a) dokument potwierdzający własność lub władanie nieruchomości
b) załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego z zaznaczeniem wejść głównych do
budynku oraz z zaznaczeniem wjazdów na nieruchomość, dla którego ma być ustalony numer -kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu;
c) załącznik graficzny obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania
lub w trakcie budowy , dla których mają być ustalone numery - kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu.

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  2. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku opłaty skarbowej nie pobiera się,
  2. Od żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
  3. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł od pełnej lub zaczętej strony dokumentu.
  4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
  5. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Walim

 

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna

art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. Poz. 125)