Walim, dnia  27.07. 2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami )  podaje do publicznej wiadomości  wynik I przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego   20 lipca  2012 roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu na  sprzedaż    lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Zagórzu Śląskim przy ulicy Głównej nr 23, wykazanego w Księdze wieczystej Nr  SW1W/00045332/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. 

 

1/Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 

2/Liczba osób niedopuszczonych  do przetargu - 0

 

3/Cena wywoławcza nieruchomości –  40 000, 00 zł.

 

4/Najwyższa cena osiągnięta w przetargu    40 400, 00 zł.

 

5/ Imię i nazwisko nabywcy :  Krystyna Bem

 

 Informację o wyniku  przetargu wywiesza  się  na okres 7 dni, począwszy od 27 lipca 2012 r.  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna  nr 9 .