Walim, dnia   11.06.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami )  podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych 04 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/Dziećmorowice działka numer   8/5 o powierzchni 0,1619 ha.

Cena wywoławcza 101 100, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071375/6.

 

2/ Dziećmorowice działka numer   8/2 o powierzchni 0,1897 ha.

Cena wywoławcza  124 100, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00071375/6.

 

3/ Rusinowa działka numer  157 o powierzchni 0,1273 ha.

Cena wywoławcza   63 500, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00064325/9.

 

4/ Glinno działka numer  201 o powierzchni 0,1867 ha.

Cena wywoławcza  61 500, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00064336/9.

 

5/ Dziećmorowice działka numer  513/2 o powierzchni 0,1869 ha.

Cena wywoławcza   98 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00040656/4.

 

 W związku z brakiem oferentów  przetargi nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 Informację o wyniku  przetargu wywiesza  się  na okres 7 dni  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .