Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101476-2012 z dnia 2012-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 290 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych...
Termin składania ofert: 2012-04-11


 

Ogrodzenie/7/2012                                                                                                  Walim, 02.05.2012 r.

 

Walim: Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego
Numer ogłoszenia: 140190 - 2012; data zamieszczenia: 02.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 101476 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 290 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 5 do SIWZ Rysunek ogrodzenia - zał. nr 6 do SIWZ Przykładowa ozdoba pręta.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.92.82.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Sieradzu, Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 79550,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:84847,90
 • Oferta z najniższą ceną:84847,90/ Oferta z najwyższą ceną: 107797,20
 • Waluta:PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Ogrodzenie/7/2012                                                                                                         Walim, 20.04.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Ogrodzenie/7/2012       

Nazwa zadania: "Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 3) złożoną przez Wykonawcę:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Oddział w Sieradzu , Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 84 847,90PLN brutto

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 02.05.2012 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Punkty

1

Usługowy Zakład Obróbki Ślusarskiej STALMEX

Grzegorz Skiba Biała 65 21-300 Radzyń Podlaski

97 500,00

87,02

2

VIVO Polska mgr inż. Wojciech Wielgus

Ul. Piłsudzkiego 7a/7 41-200 Sosnowiec

96 760,89

87,69

3

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Sieradzu Ul. Kwiatowa 13 98-200 Sieradz

84 847,90

100

4

QuPri Spółka z o.o. Ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wlkp.

106 641,00

79,56

5

"JANMAR" Przedsiębiorstwo Usługowe Janusz Maraszek

Ul. Ordona 2A  01-237 Warszawa

-

-

6

Zakład Budowlany "UNIMED" Halina Pawłowska

Ul. Grotnicka 44B 64-140 Włoszakowice

107 797,20

78,71

7

P.H.U. "KAJA" Paweł Ogrodowczyk

Ul. Słowackiego 6/5 58-300 Wałbrzych

94 995,96

89,32

8

ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski

Ul. Wyzwolenia 9 05-091 Ząbki

105 780,00

80,21

9

BRAMAR M. Raczyński R. Raczyński Sp. J.

Ul. Królowej Jadwigi 1 26-600 Radom

104 427,00

81,25

10

PPHU BEDO TECHNOLOGY Sebastian Bednarek

Ul. Bystrzycka 24  58-100 Świdnica

107 625,00

78,84

11

PHU LIBRA Tomasz Jaskuła

Ul. Pszczyńska 133 43-175 Wyry

96 844,05

87,61

12

RH Development Robert Hapek

Ul. Zielona 1 32-065 Krzeszowice

-

-

13

PROFIT Rafał Skrzetuski

Ul. Mickiewicza 4 49-100 Niemodlin

88 929,00

95,41

14

P.P.H.U. "STALKON" Stalowe Konstrukcje

Krzysztof Andrzejewski Ul. Słowiańska 16 58-130 Żarów

95 940,00

88,44

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty nr 5 i 12.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

Ogrodzenia/7/2012                                                                                                     Walim, 13.04.2012 r.

 

INFORMACJE Z SESJI OTWARCIA OFERT W DN. 11.04.2012 R.

 

         Gmina Walim informuje, że w postępowaniu pn. "Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło czternaście ofert. Poniżej zestawienie ww. ofert.

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Usługowy Zakład Obróbki Ślusarskiej STALMEX Grzegorz Skiba

Biała 65 21-300 Radzyń Podlaski

97 500,00

2

VIVO Polska mgr inż. Wojciech Wielgus

Ul. Piłsudzkiego 7a/7 41-200 Sosnowiec

96 760,89

3

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Sieradzu

Ul. Kwiatowa 13 98-200 Sieradz

84 847,90

4

QuPri Spółka z o.o. Ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wlkp.

106 641,00

5

"JANMAR" Przedsiębiorstwo Usługowe Janusz Maraszek Ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

171 511,20

6

Zakład Budowlany "UNIMED"

Halina Pawłowska Ul. Grotnicka 44B

64-140 Włoszakowice

107 797,20

7

P.H.U. "KAJA" Paweł Ogrodowczyk

Ul. Słowackiego 6/5 58-300 Wałbrzych

94 995,96

8

ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski

Ul. Wyzwolenia 9 05-091 Ząbki

105 780,00

9

BRAMAR M. Raczyński R. Raczyński Sp. J.

Ul. Królowej Jadwigi 1 26-600 Radom

104 427,00

10

PPHU BEDO TECHNOLOGY

Sebastian Bednarek Ul. Bystrzycka 24

58-100 Świdnica

107 625,00

11

PHU LIBRA Tomasz Jaskuła

Ul. Pszczyńska 133 43-175 Wyry

96 844,05

12

RH Development Robert Hapek

Ul. Zielona 1 32-065 Krzeszowice

156 421,56

13

PROFIT Rafał Skrzetuski

Ul. Mickiewicza 4 49-100 Niemodlin

88 929,00

14

P.P.H.U. "STALKON" Stalowe Konstrukcje Krzysztof Andrzejewski Ul. Słowiańska 16

58-130 Żarów

95 940,00

            W związku z tym, że oferty nr 5 i 12 są niekompletne, Zamawiający wezwał Wykonawców, którzy złożyli ww. oferty do uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 zł.) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.). Termin w takim Wykonawcy mają obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty upływa z dniem 18.04.2012 r. o godz. 12:00.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman  

 

UWAGA !!! W dn. 04.04.2012 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły w dn. 03.04.2012 r. Pytania i odpowiedzi zamieszczono u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania z dn. 03.04.2012 r."

 

 

Ogrodzenie/7/2012                                                                                                   Walim, 02.04.2012r.

 

Walim: Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego
Numer ogłoszenia: 101476 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 290 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 4 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 5 do SIWZ Rysunek ogrodzenia - zał. nr 6 do SIWZ Przykładowa ozdoba pręta.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ) - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ), a także oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia zadania, a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim,

sala narad, dn.11.04.2012 r. godz. 12:15

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak