Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 97804-2012 z dnia 2012-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych (mury zamku górnego) Zamku Grodno. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 5 (wzór umowy), 6 (przedmiar robót), 7 (projekt budowlany) oraz 8...
Termin składania ofert: 2012-04-13


Zamek/3/2012                                                                                                           Walim, 02.05.2012 r.

Walim: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie
Numer ogłoszenia: 140114 - 2012; data zamieszczenia: 02.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 97804 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych (mury zamku górnego) Zamku Grodno. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 5 (wzór umowy), 6 (przedmiar robót), 7 (projekt budowlany) oraz 8 (specyfikacja techniczna). Wymaganym jest, aby projekt budowlany oraz przedmiar czytać łącznie. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +4450 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się w terenie z przedmiotem zamówienia (w celu oceny stopnia trudności dojazdu oraz miejsca wykonywania robót). Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.42.20.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.10-8, 45.26.00.00-9, 45.26.00.00-7, 45.32.40.00-4, 45.26.23.21-7, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:26.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALTAPLAN Sp. z o.o., Ul. Grota - Roweckiego 168, 52-214 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 487804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:576508,63
 • Oferta z najniższą ceną:576508,63/ Oferta z najwyższą ceną: 987793,06
 • Waluta:PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Zamek/3/2012                                                                                                              Walim, 16.04.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zamek/3/2012  

Nazwa zadania: "Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

ALTAPLAN Sp. z o.o.

Ul. Grota - Roweckiego 168

52-214 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 576 508,63 PLN brutto

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 24.04.2012 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie  

CASTELLUM Sp. z o.o. Ul. Świdnicka 31 50-066 Wrocław

880 387,89

2

ALTAPLAN Sp. z o.o.

Ul. Grota - Roweckiego 168  52-214 Wrocław

576 508,63

3

Konsorcjum firm:

Lider:P.P.H.U. Portal-Renowacje S.C. Sobol - Kowalczyk

Ul. Dąbrowskiego 23/2 58-150 Strzegom

Członek: P.P.H.U. Portal Krzysztof Sobol

Ul. Dąbrowskiego 23/2 58-150 Strzegom

987 793,06

4

Konsorcjum firm:

Lider:SIRBUD MINARI S.A. Ul. Orkana 91A 58-307 Wałbrzych

Członek: BUDMAX Aleksander i Roland Banaś Spółka Jawna

Ul. Staszica 24/2 58-371 Boguszów - Gorce

708 018,80

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

UWAGA !!!

U dołu strony (w dn. 11.04.2012 r.) dodano załączniki zawierające pytania i odpowiedzi z dn. 11.04.2012 r.

 

UWAGA !!!

U dołu strony dodano załączniki zawierające pytania i odpowiedzi z dn. 03.04.2012 r. oraz 04.04.2012 r. dotyczące zadania pn.:

Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie
 

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.04.2012 r. dokonał zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. Wykaz robót, ze względu na fakt, że w zał?czniku tym wpisana była niewłaściwa nazwa zadania. Poprawiony załącznik zamieszczono u dołu strony, a załącznik niewłaściwy usunięto. 

 

 

 

Zamek/3/2012                                                                                                          Walim, 29.03.2012 r.

 

Walim: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie
Numer ogłoszenia: 97804 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 74 8494340, faks. 74 8494355

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych (mury zamku górnego) Zamku Grodno. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 5 (wzór umowy), 6 (przedmiar robót), 7 (projekt budowlany) oraz 8 (specyfikacja techniczna). Wymaganym jest, aby projekt budowlany oraz przedmiar czytać łącznie. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +4450 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się w terenie z przedmiotem zamówienia (w celu oceny stopnia trudności dojazdu oraz miejsca wykonywania robót). Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.42.20.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.10-8, 45.26.00.00-9, 45.26.00.00-7, 45.32.40.00-4, 45.26.23.21-7, 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: ­ pieniądzu, ­ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ­ gwarancjach bankowych, ­ gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do 13.04.2012 r. do godziny 12:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272, 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 5, lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający wymaga m.in.: - przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych przedstawienie oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w tym co najmniej 1 robota o wartości min. 500 000,00 zł brutto (wykonana w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, obejmująca prace analogiczne do przedmiotu zamówienia), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej/ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzających, że roboty/a zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru, zapłacone faktury)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający żąda załączenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenia o dysponowaniu zespołem (posiadającym wymagane uprawnienia) w składzie: a) kierownik budowy spełniający warunki par. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987) posiadający uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami) i co najmniej 2-letnią praktykę przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. b) osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia badań architektonicznych - warunek zawarty w par. 25 w/w rozporządzenia. c) osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich spełniająca warunek par. 22 ust. 1 w/w rozporządzenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 1 do SIWZ) 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia w terenie (zał. nr 3 do SIWZ) 3. Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:13.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim,

sala narad, dn.13.04.2012 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman