Zamknij okno Drukuj dokument

2011-12-13, Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

 

BANK/23/2011                                                                                                                 Walim, 22.12.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BANK/23/2011

Nazwa zadania: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu

Ul. Rynek 23

58-300 Wałbrzych

                                                 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 122 670,00PLN brutto

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 23.12.2011 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

   

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu

 

Ul. Rynek 23

58-300 Wałbrzych

122 670,00

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

BANK/23/2011                                                                                                   Walim, 19.12.2011 r.

 

 

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu pn.

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim"

 

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 16.12.2011 r.

            1. Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zapisy:

"Rokroczne podpisywanie umów na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po przedłożeniu w Banku przez Zamawiającego:

- pisemnej dyspozycji dotyczącej planowanego udostępnienia kredytu na dany rok budżetowy, która zostanie złożona do Banku na 7 dni przed planowanym podpisaniem umowy kredytowej

- projektu budżetu (lub zatwierdzonej już uchwały budżetowej) na dany rok budżetowy, którego ma dotyczyć uruchomienie kredytu, w której określone będą: kwota kredytu ustalona na dany rok budżetowy oraz upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Walim Wójtowi Gminy Walim do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

- pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu, o którym mowa wyżej

- pozytywnej opinii RIO do planowanego deficytu na dany rok budżetowy (jeśli planowany jest deficyt budżetowy)

- pozytywnej opinii RIO do projektu wieloletniej prognozy finansowej"

            2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wyciągów papierowych w zamian za możliwość otrzymywania ich w wersji elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu roboczym, pod warunkiem, że będzie to wydruk w układzie jak dotychczasowe wyciągi papierowe

            3. Dopuszczamy możliwość potwierdzania stanu salda za pomocą bankowości elektronicznej.

            4. Wykaz jednostek organizacyjnych:

- Gminny Zespół Obsługi Szkół  w Walimiu

- Ośrodek Pomocy Społecznej Walimiu

- Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu

- Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu

            5. Za usługi nie wymienione w formularzu cenowym bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji.

            6. Dotyczy formularza cenowego pkt. 16 - koszt udzielenia kredytu dotyczy ewentualnych kosztów dodatkowych kredytu  poza wymienionymi w punkcie 2 i 2A.

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

BANK/23/2011                                                                                                          Walim, 13.12.2011 r.

 

Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz

jednostek organizacyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 424040 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę Walim - realizacji przelewu do innych banków - wypłacaniu gotówki - drukowaniu i wydawaniu wyciągów bankowych - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości elektronicznej home-banking - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (300 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Oświadczenie o posiadaniu agencji lub punktu kasowego, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie o uruchomieniu systemu home-banking, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, Sala narad,

dn. 22.12.2011 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (112.5kB)    
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (34.5kB)    
Zał. nr 2 Formularz cenowy (70kB)    
Zał. nr 3 Ogólne warunki umowy (27.5kB)    
Zał. nr 4 Oświadczenie I (21kB)    
Zał. nr 5 Oświadczenie II (22kB)    
Zał. nr 6 Oświadczenie III (23kB)    
Zał. nr 7 Wykaz usług (48kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-12-13 12:12:22
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-12-13 12:12:37
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-12-13 12:14:49
Ostatnia zmiana:2011-12-22 14:14:03
Ilość wyświetleń:1788