Walim dnia 23.11.2011 r.

 

OŚ.6220.05.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  WALIM

 

 

Zgodnie z art. 4 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 99, poz. 1227)

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek European Resources Poland Sp. z o.o.

 

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 

"Wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice"

 

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9.

 

            Wszystkie uprawnione strony zgodnie z art. 10 KPA mogą brać udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Walim w Referacie Ochrony Środowiska Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 cytowanej we wstępie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia oraz opinii pomocniczych.

 

Pouczenie

 

Wszystkie strony postępowania mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym. Każdy może zapoznać się z aktami sprawy, oraz wnosić nowe dowody do sprawy i składać wnioski - w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.