Walim, dnia 23.10.2009 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
„Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Kultury Walim
w Jugowicach – byłej stacji PKP”
 
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 23.10.2009 r. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
                      dla przedsięwzięcia polegającego na
„Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Kultury Walim
w Jugowicach – byłej stacji PKP”
 
lokalizacja zadania :
Jugowice ul. Główna 26 działki nr 85/2 obręb Jugowice
 
 
 
 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 26.10.2009 r. DO DNIA 16.11.2009 r. ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG
I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
Walim dnia 23.10.2009
 
OŚ 7624/09/01/09
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49
i art. 61 § 4 Kodeksu postępwania administracyjnego Urząd Gminy w Walimiu zawiadamia, że zostało wszczęte postępwanie administracyjne na wniosek Centrum Kultury i Turystyki
z siedzibą Walim ul. Kościuszki 2 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
„Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Kultury Walim
w Jugowicach – byłej stacji PKP”
lokalizacja zadania: Jugowice ul. Główna 26 działka nr 85/2, obręb Jugowice
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępwania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępwania, a przed wydaniem decyzji umożliwią im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądał. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępwania administracyjnego, stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępwanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia do dnia 16.11.2009 r. w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. nr 13,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urządu tj. 7.30 - 15.30.
 
 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca
  2. Skarb Państwa, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
02 – 353 Warszawa, ul. SzczÄ?Ĺśliwicka 62
      3.   Gmina Walim
 
     
 
Sprawę prowadzi:
Adriana Zygadło – Cioruń
tel. 074 8494 353