Zamknij okno Drukuj dokument

2011-08-03, Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim

  

Przewozy-Dziećmorowice/17/2011                                                             Walim, 18.08.2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Gmina Walim informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim" (postępowanie ozn. sygn.: Przewozy-Dziećmorowice/17/2011):

 

UNIEWAŻNIONO

           

            Uzasadnienie prawne:postępowanie unieważniono na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty (oferty z najniższą ceną)  przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

           

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

Przewozy-Dziećmorowice/17/2011                                                                              Walim, 03.08.2011 r.

 

Walim: Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 228654 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim Zakres usług obejmuje: publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2): a). Dziećmorowice - Wałbrzych b). Wałbrzych - Dziećmorowice z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku nr 3. Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego, 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki : Nr 2 HARMONOGRAM KURSÓW Nr 3 - obowiązujące ceny biletów (dot. transportu zbiorowego) 1.3. Dodatkowe informacje: 1) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej : - 1 autobusu w dni powszednie w godzinach 4.00-6.00 oraz od 20.00-24.00 oraz soboty, niedziele i święta, o ilości co najmniej 9 miejsc siedzących.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.08.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, godz.12:30,
dn. 11.08.2011 r.

 

 

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ (124.5kB)    
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (53kB)    
Zał. nr 2 Harmonogram kursów (60kB)    
Zał. nr 3 Uchwała Rady Gminy (1.1MB)    
Zał. nr 4 Wykaz usług (53kB)    
Zał. nr 5 Wykaz pojazdów (autobusów) (36.5kB)    
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (25.5kB)    
Zał. nr 7 Wzór umowy (67kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-08-03 11:50:17
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-08-03 11:50:38
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-08-03 11:52:22
Ostatnia zmiana:2011-09-07 13:20:55
Ilość wyświetleń:1877