Zamknij okno Drukuj dokument

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
1.       Wymagania niezbędne:
a)       Wykształcenie wyższe lub średnie.
b)       Staż pracy nie mniej niż 3 lata.
c)       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2.        Wymagania dodatkowe:
a)       Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b)       Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
c)       Znajomość zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.
d)       Znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów.
e)       Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
f)        Umiejętności obsługi systemów informatycznych.
g)       Łatwość podejmowania decyzji.
h)       Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       Przygotowywanie i opracowywanie merytoryczne wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację projektów.
b)       Przygotowywanie i zbieranie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.
c)       Koordynacja prac wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Gminy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy zewnętrznych.
d)       Ścisła współpraca z instytucjami wdrażającymi i darczyńcami w fazie przygotowawczej wniosku, jak również w trakcie oceny całego projektu.
e)       Przygotowanie i gromadzenie dokumentów w zakresie realizacji promocji Unii Europejskiej w gminie, a także promocji realizowanych projektów i jego etapów.
f)        Monitorowanie obowiązujących dokumentów programowych rozwoju polski w odniesieniu do Gminy Walim.
g)       Informowanie Wójta o zagrożeniach związanych ze zmianmai programowymi funduszy strukturalnych.
h)       Przygotowanie zapytań ofertowych do firm konsultingowych opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych (m.in. oceny oddziaływania na środowisko).
i)         Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i remontów realizowanych przez gminę współfinansowanych przez fundusze zewnętrzne.
j)        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania: inwestycyjne, remontowe plany zagospodarowania przestrzennego, zakupy i dostawy oraz inne zlecone przez Wójta Gminy.
k)       Współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów.
l)         Sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych.
 
 4. Wymagane dokumenty:
          
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie
                odbytych studiów, preferowane uprawnienia budowlane/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
                pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w terminie do dnia 31.03.2009r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
Walim, dnia 17.03.2009r
 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Urząd Gminy Walim

 

58-320 WALIM ul. Boczna 9
.

 

Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

 

 

 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

Lp.

 
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Czesław Postawa
Głuszyca
2.
Agnieszka Piątek
Walim
 
 
 
Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 01.04.2009r

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


na podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.
Imię i nazwisko miejsce zamieszkaniaPrzewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
Walim 02.04.2009r
 

 

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-03-07 20:14:56
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:14:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2367