Walim,dnia    30.11.2009 r.
 
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    04.12. 2009 r. do 24.12. 2009 r. wykaz nr 3 z dnia    30.11. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 323 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia    30.11. 2009 r.

 

  Załącznik do Zarządzenia nr 323/2009
             Wójta Gminy Walim z dnia 30 listopada 2009 r.
 
            Wykaz Nr 3
              Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 

 

 
Lp
Numer
działki
Powierz- chnia
Numer
KW
Położenie
i opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomościami                                           sposób jej zagospodarowania
Cena
nieruchomości
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
248
 
0,51 ha
 
74964/3
 
Nieruchomość niezabudowana, położona w Niedźwiedzicy przy drodze gruntowej o regularnym ksztaście – stanowi zagospodarowany użytek zielony. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako rola IV b.
 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem R.6R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.
 
7 050,00 złotych
 
oraz koszty przygotowania dokumentacji
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326/1
 
0,3009 ha
 
30204
 
Nieruchomość niezabudowana położona w Walimiu o ksztaście zbliżonym do wydłużonego trójkęta. SĄsiaduje z drogę nieutwardzoną oraz rowem. Stanowi niezagospodarowany użytek zielony. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Ĺ?Ä?ka klasy IV.
 
 
Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, natomiast studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? w przeważającej częśi pod tereny usługowo-rekreacyjne a w pozostałej częśi pod tereny leśne.
 
65 800,00 złotych
 
oraz koszty przygotowania dokumentacji

 

 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póż. zmianami ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 4 grudnia 2009 roku oraz złożenia oświadczenia wyrażającego zgodą na cenę ustaloną zgodnie z ustawę. Powyższy wniosek należy złożyć w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9.