Zamknij okno Drukuj dokument

Budżet na rok 2006

UCHWAŁA Nr XLIII/ 236 /2006

z dnia 14 marca 2006r

Rady Gminy w Walimiu

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 165, 180,184, 188 ust. 2, 195 ust. 2, ustawy o finansach publicznych

( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy

z dnia 27.04.2001r-Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz. 627

Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości : 11.074.860,- zł

w tym :

I Dochody własne i z funduszy celowych 4.475.240,- zł

1) dochody z podatków i opłat 2.303.000,- zł

2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.224.580,- zł

3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 43.000,- zł

4) dochody z majątku gminy 230.000,- zł

5) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 96.000,- zł

6) środki z funduszy celowych i z innych śródeł 578.660,-zł

II Subwencja ogólna 3.669.372,-zł

1) część oświatowa subwencji ogólnej 2.128.174,-zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.373.461,-zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej 167.737,-zł

III Dotacje celowe z budżetu państwa 2.930.248,-zł

1) dotacje celowe na zadania zlecone 2.522.248,-zł

z zakresu:

- administracji publicznej 66.083,-zł

- naczelnych organów władzy państwowej 965,-zł

- obrony narodowej 500,-zł

- bezpieczeństwa publicznego 700,-zł

- opieki społecznej 454.000,-zł

2) dotacje celowe na zadania własne 408.000,-zł

Szczegółowy podział dochodów wg śródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości : 12.010.918,- zł

I Wydatki bieżące ogółem 9.805.558,- zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury 426.000,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.729.196,- zł

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych 46.000,- zł

- wydatki na realizację programów alkoholowych 90.400,- zł

- wydatki na zwalczanie narkomani 5.600,- zł

- wydatki na obsługę długu 300.000,- zł

- pozostałe wydatki 5.208.362,-zł

II Wydatki majątkowe 2.205.360,- zł

w tym wydatki inwestycyjne 2.205.360,- zł

z czego:

- dotacja na inwestycje instytucji kultury 50.000,-zł

- dotacja na inwestycje ABK 40.000,-zł

- dotacja na inwestycje własne 2.115.360,- zł

3. Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do

niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 936.058,-zł
 2. Ustala się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych i remontów
 3. w kwocie 1.580.184,-zł

 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z planowanych dochodów budżetowych w kwocie 644.126,-zł
 5. Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
 2. w tym :

  1) przychody w wysokości 1.429.320,- zł

  z tego : dotacje z budżetu 40.000,- zł

  2) wydatki w wysokości 1.429.320,- zł

  z tego : wpłata do budżetu -

  2. Uchwala się przychody i wydatki dochodów własnych

  w tym:

  1) przychody w wysokości 103.740,-zł

  2) wydatki w wysokości 104.040,-zł

 3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 dla zakładów budżetowych i w pkt. 2 dla dochodów własnych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz powierzonych gminie
 2. z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacja tych zadań

  w wysokości 2.522.248,- zł

 3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Rezerwę budżetową ogółem w wysokości 80.000,-zł

w tym :

w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 30.000,-zł

- celową na organizację robót publicznych 50.000,-zł

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku na kwotę 2.205.360,-zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

- przychody 54.324,- zł

- wydatki 54.324,- zł

§ 8

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Walim, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

 

§ 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

 

Podział dotacji dla samorządowych instytucji kultury zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Podział dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 12.

 

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem kwot na wydatki inwestycyjne.

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków inwestycyjnych.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku.

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 584.000,-zł,

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Ustala się roczne limity dla:

 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 584.000,-zł
 2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.580.184,-zł

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

Tekst  uchwały do pobrania: Budżet Gminy Walim na 2006

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 9a

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

Tekst  do pobrania:  część opisowa budżetu Gminy Walim na 2006

Załączniki

ub2006.doc (54.5kB)    
1.doc (95.5kB)    
2.doc (65.5kB)    
3.doc (200kB)    
4.doc (26.5kB)    
5.doc (39kB)    
6.doc (54.5kB)    
7.doc (56.5kB)    
8.doc (24kB)    
9.doc (58.5kB)    
9a.doc (348.5kB)    
10.doc (80.5kB)    
11.doc (28.5kB)    
12.doc (26kB)    
ob2006.doc (177.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-01-11 14:13:48
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-03-20 10:09:32
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:21
Ilość wyświetleń:1840