Zamknij okno Drukuj dokument

Kadencja 2010 - 2014

Załączniki

Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. (63.3kB)    
Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r (45.9kB)    
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu (60.3kB)    
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (60.8kB)    
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim (64.2kB)    
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (68.2kB)    
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (32kB)    
Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu (78.2kB)    
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (25.5kB)    
Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r (35.4kB)    
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (59.5kB)    
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (59.5kB)    
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich (59.5kB)    
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim (64.5kB)    
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r. (18.9kB)    
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok (148.1kB)    
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej (38.9kB)    
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (59.7kB)    
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim (69.1kB)    
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim (103.5kB)    
Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (30kB)    
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (63.8kB)    
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu (62kB)    
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim (66.3kB)    
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" (64.4kB)    
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim (63.3kB)    
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (69.8kB)    
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (73.5kB)    
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (64.9kB)    
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (66.5kB)    
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr (61.6kB)    
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania (126.9kB)    
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań (65.3kB)    
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (65.8kB)    
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (67.6kB)    
Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (70.7kB)    
Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych (60.4kB)    
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych (60.8kB)    
Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny (60.5kB)    
Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r (32.7kB)    
Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (74.2kB)    
Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca (71kB)    
Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat (73.4kB)    
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu (88.6kB)    
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim (78.2kB)    
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży (70.1kB)    
Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim (65kB)    
Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste (74.5kB)    
zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości (36.6kB)    
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim (66.5kB)    
Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży (70.2kB)    
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (65kB)    
Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r (30.6kB)    
Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży. (66kB)    
Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow (60.8kB)    
Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. (16kB)    
Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (36.8kB)    
Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” (60.7kB)    
Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (66.2kB)    
Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim (487.1kB)    
Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (490.7kB)    
Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (496.1kB)    
Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (488.6kB)    
Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej (104.7kB)    
Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (492.2kB)    
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (31.3kB)    
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim. (563.7kB)    
Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (490.2kB)    
Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB)    
Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (491kB)    
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (492.3kB)    
Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (490.4kB)    
Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku (15.1kB)    
Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (493.5kB)    
Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (36.4kB)    
Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. (37kB)    
Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną". (487.2kB)    
Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (490.1kB)    
Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol (489kB)    
Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (490.4kB)    
Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (491.9kB)    
Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli (489.9kB)    
Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (488.8kB)    
Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (488.7kB)    
Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (488.4kB)    
Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r (487.7kB)    
Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (492.2kB)    
Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (488.9kB)    
Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka (488kB)    
Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (30.4kB)    
Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (43.7kB)    
Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu (76.4kB)    
Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim (488.3kB)    
Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa drogi gminnej nr 126 w Glinnie - ulewne d (487.7kB)    
Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. (262.8kB)    
Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim (491.1kB)    
Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych (497.1kB)    
Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (500.6kB)    
Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej (24.5kB)    
Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (511.7kB)    
Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”. (487kB)    
Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim (488.7kB)    
Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu (488kB)    
Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209” (487.3kB)    
Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (490.6kB)    
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (492kB)    
Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r (41kB)    
Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu (487.9kB)    
Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha (488.2kB)    
Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (492.3kB)    
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (492.9kB)    
Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych. (489.4kB)    
Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (29.1kB)    
Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. (39kB)    
Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (490.7kB)    
Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (491.1kB)    
Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 (488.9kB)    
Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 (489.2kB)    
Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (494.1kB)    
Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok (141.7kB)    
Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok (39.1kB)    
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem (492.4kB)    
Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. (510.5kB)    
Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu (488.3kB)    
Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012" (487.3kB)    
Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (490.5kB)    
Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy (679.8kB)    
Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim (541.8kB)    
Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r (489.3kB)    
Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych (488.5kB)    
Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (26.3kB)    
Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu (120.3kB)    
Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (149.1kB)    
Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2012 r (108kB)    
Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (165.5kB)    
Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro (381.3kB)    
Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim oznaczonej numerami działek 87/2 i 91/74 (103.9kB)    
Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2011 (14.9kB)    
Zarządzenie Nr 141/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu (59.1kB)    
Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem (158.3kB)    
Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu (58.2kB)    
Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu (106.1kB)    
Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie w sprawie upoważnienie do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (96.4kB)    
Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu (457.4kB)    
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r (26.2kB)    
Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistow w Walimiu (60.5kB)    
Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu (60.9kB)    
Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu (58.4kB)    
Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (138kB)    
Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej (224.8kB)    
Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (150.1kB)    
Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (152kB)    
Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (150.8kB)    
Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (99.3kB)    
Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (133.1kB)    
Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (153kB)    
Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (97.3kB)    
Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012 (102kB)    
Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012 (102.5kB)    
Zarządzenie Nr 161/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu (95.5kB)    
Zarządzenie Nr 162/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (144.2kB)    
Zarządzenie Nr 163/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (127.5kB)    
Zarządzenie Nr 164/2012w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim (154.4kB)    
Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży (150.8kB)    
Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem (155.9kB)    
Zarządzenie Nr 167/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (27kB)    
Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów (26.7kB)    
Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 122 w Rzeczce I etap 0+000 do 0+220” oraz "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 120 w Olszyńcu 0+000 do 0+200". (60.8kB)    
Zarządzenie Nr 170/2012 w sprawie umożliwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zadłużenia za lokale gminne w formie odpracowania należności dla Gminy Walim (2.9MB)    
Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walim Pana Krzysztofa Łuczaka (59.9kB)    
Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy (99.9kB)    
Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 415,370, 751 w Walimiu 0+000 do 0+080” (59.9kB)    
Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Zagórze Śląskie (98.9kB)    
Zarządzenie Nr 175/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr101/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu interdyscyplinarnego (66.5kB)    
Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu (99.3kB)    
Zarządzenie Nr 177/2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (100.3kB)    
Zarządzenie Nr 178/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r.-"Wyprawka szkolna" (100.2kB)    
Zarządzenie Nr 179/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (157.8kB)    
Zarządzenie Nr 180/2012w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (96.8kB)    
Zarządzenie Nr 181/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim (201.9kB)    
Zarządzenie Nr 182/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r (130.4kB)    
Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej (212.2kB)    
Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2012 roku (15kB)    
Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (156.9kB)    
Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (155.1kB)    
Zarządzenie Nr 188/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (156kB)    
Zarządzenie Nr 189/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (154.3kB)    
Zarządzenie Nr 190/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 81nw Jugowicach 0+000 do 0+180” (99.6kB)    
Zarządzenie Nr 191/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r (127.2kB)    
Zarządzenie Nr 192/2012 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok. (37kB)    
Zarządzenie Nr 193/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Ścieżka edukacyjna – W Centrum Natury 2000” (101.5kB)    
Zarządzenie Nr 194/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (153.7kB)    
Zarządzenie Nr 195/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (152.7kB)    
Zarządzenie Nr 196/2012 w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Walim (236.1kB)    
Zarządzenie Nr 197/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (136.6kB)    
Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych (98.3kB)    
Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Michałkowa (98.8kB)    
Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącym własność gminy przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże (111kB)    
Zarządzenie Nr 201/2012w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (157.9kB)    
Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (159.7kB)    
Zarządzenie Nr 203/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. (139.4kB)    
Zarządzenie Nr 204/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (126.3kB)    
Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działek położonych w Zagórzu Śląskim (102kB)    
Zarządzenie Nr 206/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (166.1kB)    
Zarządzenie Nr 207/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (127.9kB)    
Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (102.5kB)    
Zarządzenie Nr 209/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu (124.7kB)    
Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok. (15.3kB)    
Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzi (137.9kB)    
Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat. (164.1kB)    
Zarządzenie Nr 213/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (163.7kB)    
Zarządzenie Nr 214/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (156.8kB)    
Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (157.9kB)    
Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i koordynacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015 (107.7kB)    
Zarządzenie Nr 217/2012w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu (104kB)    
Zarządzenie Nr 218/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r (137kB)    
Zarządzenie Nr 219/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu ul. 3-go Maja 26 (99.4kB)    
Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (159.9kB)    
Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres do 3 lat (149.1kB)    
Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienie ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności (106.3kB)    
Zarządzenie Nr 223/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno – mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie (100.9kB)    
Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu (100.3kB)    
Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (153.1kB)    
Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r (176.9kB)    
Zarządzenie Nr 227/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (28.6kB)    
Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r (27.5kB)    
Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (24.5kB)    
Zarządzenie Nr 230/2013 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2013 (151kB)    
Zarządzenie Nr 231/2013 w sprawie planu finansowego zadań z administracji rządowej na 2013 r (39.9kB)    
Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych (23.1kB)    
Zarządzenie Nr 233/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (92.9kB)    
Zarządzenie Nr 234/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych (141.8kB)    
Zarządzenie Nr 235/2013 w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Walim (118.2kB)    
Zarządzenie Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (162.2kB)    
Zarządzenie Nr 237/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 r. (131.6kB)    
Zarządzenie Nr 238/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (151.5kB)    
Zarządzenie Nr 239/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (163.6kB)    
Zarządzenie Nr 240/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (138.5kB)    
Zarządzenie Nr 241/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat (155.4kB)    
Zarządzenie Nr 242/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (127.4kB)    
Zarządzenie Nr 243/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (156.8kB)    
Zarządzenie Nr 244/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" (120.5kB)    
Zarządzenie Nr 245/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Michałkowa (99.5kB)    
Zarządzenie Nr 246/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (154.7kB)    
Zarządzenie Nr 247/2013 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (121.2kB)    
Zarządzenie Nr 248/2013 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2013r (137.1kB)    
Zarządzenie Nr 249/2013 w sprawie zamiany działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim na działkę 377/18 stanowiąca własność Państwa Danuty i Tadeusza małż. Rodak (107.2kB)    
Zarządzenie Nr 250/2013 w sprawie powołania Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego (95kB)    
Zarządzenie Nr 251/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (149.2kB)    
Zarządzenie Nr 252/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (153.5kB)    
Zarządzenie Nr 253/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (26.6kB)    
Zarządzenie Nr 254/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji umów na świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Walim (101.1kB)    
Zarządzenie Nr 255/2013 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (105.1kB)    
Zarządzenie Nr 256/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2012 (14.8kB)    
Zarządzenie Nr 256/1/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (27kB)    
Zarządzenie Nr 257/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (99.7kB)    
Zarządzenie Nr 258/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim (239.1kB)    
Zarządzenie Nr 259/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (246kB)    
Zarządzenie Nr 260/2013 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji o ustalenie nazwy obiektu fizjograficznego (172.4kB)    
Zarządzenie Nr 261/2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Walim (160.2kB)    
Zarządzenie Nr 262/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (133.1kB)    
Zarządzenie Nr 263/2013 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Gminy Walim o ryzyku zawodowym (394.6kB)    
Zarządzenie Nr 264/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (181.1kB)    
Zarządzenie Nr 265/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (156.6kB)    
Zarządzenie Nr 266/2013w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (250.7kB)    
Zarządzenie Nr 267/2013 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (162.1kB)    
Zarządzenie Nr 268/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (187.4kB)    
Zarządzenie Nr 269/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (186.8kB)    
Zarządzenie Nr 270/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (182.9kB)    
Zarządzenie Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (185.3kB)    
Zarządzenie Nr 272/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy. (186.9kB)    
Zarządzenie Nr 273/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (27kB)    
Zarządzenie Nr 274/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (178.4kB)    
Zarządzenie Nr 275/2013 w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek ulewnych deszczów, które wystąpiły na terenie Gminy Walim w dniach 9. – 10.06.2013 roku (94kB)    
Zarządzenie Nr 276/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (129.2kB)    
Zarządzenie Nr 276-1/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (168.1kB)    
Zarządzenie Nr 277/2013 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 97 m2 do remontu, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 61 na działce numer 151/4. (164.1kB)    
Zarządzenie Nr 278/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy (155.7kB)    
Zarządzenie Nr 279/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372,373 w Zagórzu Śl. 0+000 – 0+250”. (27.2kB)    
Zarządzenie Nr 280/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018. (173.4kB)    
Zarządzenie Nr 281/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach. (155.6kB)    
Zarządzenie Nr 282/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań. (160.9kB)    
Zarządzenie Nr 283/2013 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 330/14 położonej w Walimiu oraz 166/1 położonej w Rusinowej. (168kB)    
Zarządzenie Nr 284/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (153.9kB)    
Zarządzenie Nr 285/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (182kB)    
Zarządzenie Nr 286/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim (99.7kB)    
Zarządzenie Nr 287/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r "Wyprawka szkolna" (161.2kB)    
Zarządzenie Nr 288/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Jurczewskiej-Fuksa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (170.2kB)    
Zarządzenie Nr 289/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg (166.4kB)    
Zarządzenie Nr 290/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Moniki Lubińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (166.6kB)    
Zarządzenie Nr 291/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (163kB)    
Zarządzenie Nr 292/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2013 roku (15.1kB)    
Zarządzenie Nr 293/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014 (253.4kB)    
Zarządzenie Nr 294/2013 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy walim z dnia 5 sierpnia 2013 r w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim (155.5kB)    
Zarządzenie Nr 295/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (187.4kB)    
Zarządzenie Nr 296/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (26.7kB)    
Zarządzenie Nr 297/2013 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok (37.3kB)    
Zarządzenie Nr 298/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy (183.6kB)    
Zarządzenie Nr 299/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu (157.4kB)    
Zarządzenie Nr 300/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r (139.4kB)    
Zarządzenie Nr 301/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (187.5kB)    
Zarządzenie Nr 302/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (175.5kB)    
Zarządzenie Nr 303/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (259.7kB)    
Zarządzenie Nr 304/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (95.4kB)    
Zarządzenie Nr 305/2013 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Walim (133.5kB)    
Zarządzenie Nr 306/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. (164kB)    
Zarządzenie Nr 307/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 303/2013 Wójta Gminy Walim z dnia 02 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (158.9kB)    
Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach. (94.4kB)    
Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (166.6kB)    
Zarządzenie Nr 310/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (150.5kB)    
Zarządzenie Nr 311/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Walim (176.6kB)    
Zarządzenie Nr 312/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok. (15.2kB)    
Zarządzenie Nr 313/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn „Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia” dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie (95.2kB)    
Zarządzenie Nr 314/2013 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego (100.8kB)    
Zarządzenie Nr 315/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (183.2kB)    
Zarządzenie Nr 316/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (247.2kB)    
Zarządzenie Nr 317/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem oraz ustalenia wysokości czynszu. (193.8kB)    
Zarządzenie Nr 318/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (160.5kB)    
Zarządzenie Nr 319/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej gminy (25.5kB)    
Zarządzenie Nr 320/2013 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim (146.9kB)    
Zarządzenie Nr 321/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. (179kB)    
Zarządzenie Nr 322/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (196.7kB)    
Zarządzenie Nr 323/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat. (180.8kB)    
Zarządzenie Nr 324/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań. (158.7kB)    
Zarządzenie Nr 325/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w samorządowej instytucji kultury (24.6kB)    
Zarządzenie Nr 326/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (28.7kB)    
Zarządzenie Nr 327/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r (151.4kB)    
Zarządzenie Nr 328/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (212.1kB)    
Zarządzenie Nr 329/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (137.8kB)    
Zarządzenie Nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (163.9kB)    
Zarządzenie Nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku (187.1kB)    
Zarządzenie Nr 332/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok (40.3kB)    
Zarządzenie Nr 333/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2014 (24.7kB)    
Zarządzenie Nr 334/2014 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2014 r (160.8kB)    
Zarządzenie Nr 335/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r (38.9kB)    
Zarządzenie Nr 336/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (93.4kB)    
Zarządzenie Nr 337/2014 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim (52.5kB)    
Zarządzenie Nr 338/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (155kB)    
Zarządzenie Nr 339/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych (186.3kB)    
Zarządzenie Nr 340/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (179.8kB)    
Zarządzenie Nr 341/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem (181.2kB)    
Zarządzenie Nr 342/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2014 roku (185.5kB)    
Zarządzenie Nr 343/2014 w sprawie w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu (27.8kB)    
Zarządzenie Nr 344/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (97.2kB)    
Zarządzenie Nr 345/2014w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (95.4kB)    
Zarządzenie Nr 346/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (141.6kB)    
Zarządzenie Nr 347/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (153.2kB)    
Zarządzenie Nr 348/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (93.9kB)    
Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 7 lat (157.8kB)    
Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walim “Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” (49.8kB)    
Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (151.9kB)    
Zarządzenie Nr 352/2014 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2014r (178.2kB)    
Zarządzenie Nr 353/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (151.4kB)    
Zarządzenie Nr 354/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (181.6kB)    
Zarządzenie Nr 355/2014 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (91.7kB)    
Zarządzenie Nr 356/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej - dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu (86kB)    
Zarządzenie Nr 357/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (148.4kB)    
Zarządzenie Nr 358/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2013 r (14.8kB)    
Zarządzenie Nr 359/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2014 r (163.6kB)    
Zarządzenie Nr 360/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na 2014 r (235.6kB)    
Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” (1006.3kB)    
Zarządzenie Nr 362/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (157.5kB)    
Zarządzenie Nr 363/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste (184.1kB)    
Zarządzenie Nr 364/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (93.2kB)    
Zarządzenie Nr 365/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r (166.1kB)    
Zarządzenie Nr 366/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (98.2kB)    
Zarządzenie Nr 367/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (177.6kB)    
Zarządzenie Nr 368/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego (24kB)    
Zarządzenie Nr 369/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (158kB)    
Zarządzenie Nr 370/2014 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem (162.1kB)    
Zarządzenie Nr 371/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (94.2kB)    
Zarządzenie Nr 372/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (186.6kB)    
Zarządzenie Nr 373/2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 372/ 2014 Wójta Gminy Walim z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (166.5kB)    
Zarządzenie Nr 374/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa przepustu dz. nr 428 w Dziećmorowicach km 0+000 - 0+080." (166.4kB)    
Zarządzenie Nr 375/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r (157.5kB)    
Zarządzenie Nr 376/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (157.7kB)    
Zarządzenie Nr 377/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (171.7kB)    
Zarządzenie Nr 378/2014. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (180.6kB)    
Zarządzenie Nr 379/2014. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod poszerzenie drogi publicznej, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Walim (96.8kB)    
Zarządzenie Nr 380/2014 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Aleksandry Wójcik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (89.7kB)    
Zarządzenie Nr 381/2014 zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (164.1kB)    
Zarządzenie Nr 382/2014 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim (17.2kB)    
Zarządzenie Nr 383/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (98.9kB)    
Zarządzenie Nr 384/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych (158.8kB)    
Zarządzenie Nr 385/2014 w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniu 30.07.2014 r (34.5kB)    
Zarządzenie Nr 386/2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim (89.4kB)    
Zarządzenie Nr 387/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 413, 416 w Jugowicach km 0+000 - 0+630" (95.1kB)    
Zarządzenie Nr 388/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015. (526.8kB)    
Zarządzenie Nr 389/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinasowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (93.7kB)    
Zarządzenie Nr 390/2014 w sprawie przeprowadzenia analizy w Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (19.1kB)    
Zarządzenie Nr 391/2014w sprawie wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (19.6kB)    
Zarządzenie Nr 392/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r (159.1kB)    
Zarządzenie Nr 393/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (157kB)    
Zarządzenie Nr 394/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2014 roku (15.6kB)    
Zarządzenie Nr 395/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r (27kB)    
Zarządzenie Nr 396/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (241.2kB)    
Zarządzenie Nr 397/2014 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2015 rok (37.8kB)    
Zarządzenie Nr 398/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (179.4kB)    
Zarządzenie Nr 399/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (241.5kB)    
Zarządzenie Nr 400/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (28.4kB)    
Zarządzenie Nr 401/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (149.7kB)    
Zarządzenie Nr 402/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 371/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 16 czerwca 2014 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (96.1kB)    
Zarządzenie Nr 403/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa drogi gminnej ul. Górnośląska dz. nr 192 w Walimiu km 0+000 - 0+100" (27.4kB)    
Zarządzenie Nr 404/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (180.6kB)    
Zarządzenie Nr 405/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (152.9kB)    
Zarządzenie Nr 406/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (151.2kB)    
Zarządzenie Nr 407/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (180.7kB)    
Zarządzenie Nr 408/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem (180.7kB)    
Zarządzenie Nr 409/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (174.6kB)    
Zarządzenie Nr 410/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (146.8kB)    
Zarządzenie Nr 411/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego (99.2kB)    
Zarządzenie Nr 412/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (155.6kB)    
Zarządzenie Nr 413/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (91.5kB)    
Zarządzenie Nr 414/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (265.7kB)    
Zarządzenie Nr 415/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Małgorzaty Śliwińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (97.1kB)    
Zarządzenie Nr 416/2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2015 rok (15.8kB)    
Zarządzenie Nr 417/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:"Odbudowa drogi gminnej dz. nr 250 w Jugowicach km 0+000 - 0+200". (93kB)    
Zarządzenie Nr 418/2014 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Walim w celu ustawienia pojemników na odzież używaną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (270.1kB)    
Zarządzenie Nr 419/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę (274.5kB)    
Zarządzenie Nr 420/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (309.1kB)    
Zarządzenie Nr 421/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (179.9kB)    
Zarządzenie Nr 422/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (288kB)    
Zarządzenie Nr 423/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. (180.3kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Sidor
Data wprowadzenia:2010-12-16 12:47:16
Opublikował:Joanna Sidor
Data publikacji:2011-04-27 14:22:35
Ostatnia zmiana:2015-01-08 08:06:57
Ilość wyświetleń:9914