Walim, dnia 6.04. 2009 r.


 

Ogłoszenie Nr 21/2009

Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakośczonym wynikiem negatywnym na sprzedaż :

nieruchomości niezabudowanej położonej w Walimiu, obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim,

określonej numerem geodezyjnym 629/4 o powierzchni 33 m 2 , przeznaczonej pod budową

garażu.

1/Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich

oraz wykazana jest w księdze wieczystej Nr 67 425/1 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym

w Wałbrzychu.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem .

2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości 1 200,00 zł. + 22 % VAT .

3/ Przetargi zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono 27 października 2008 roku oraz

8 grudnia 2008 roku .

4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do dnia 11 maja 2009 r. do zgłoszenia należy dołączył kopię dowodu wpłaty wadium .

5/ Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot

- datą sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.


 

6/ Rokowania odbędą się w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9

15 maja 2009 r. o godzinie 9 00 .

7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie 120,00 zł,- ( słownie: sto dwadziełcia złotych). Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 11 maja 2009 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań.


 

8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób.


 

9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


 

10/ Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :

- zwrot kosztów wyceny w kwocie 515,62 zł,-

- opłata sądowa i notarialna.


 

11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 16 września 2009 roku.


 

12 Szczegółowe informacje o warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 7

Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu 074 8494 350 .


 

13 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim