Zamknij okno Drukuj dokument

2008-10-10, WYNIKWykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim

 
 
Bank/14A/2008
Walim, 2008-11-26
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:. Bank/14A/2008 Nazwa zadania: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
PKO BP SA
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-12-04
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
PKO BP SA
Regionalny Oddział Koorporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
 
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
120 870,00
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 
Kolejne pytania do SIWZ w załaczniku
UWAGA zmodyfikowany formularz cenowy

UWAGA ZMIANY W SIWZ
W związku z pojawieniem się pytał do SIWZ Zamawiający odpowiada - odpowiedzi i załaczniki do nich w dziale ZAŁACZNIKI
 

W związku z wnioskiem jedengo z Wykonawców Wójt Gminy Walim przedłuża termin składania ofert do dnia 31-10-2008 r. do godz. 12:00


Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 259961 - 2008; data zamieszczenia: 10.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Otwieranie i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek budżetowych, rachunków funduszy specjalnych i celowych i innych, rachunków pomocniczych. b) Realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie EliXir-on line, lub innych tego rodzaju. c) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych e) Dokonywanie wypłat gotówkowych f) Uruchomienie programu typu home banking lub innego o takich samych lub wyższych parametrach w wersji dwustanowiskowej łącznie z wyposażeniem w niezbędne oprogramowanie i przeszkolenie personelu, umożliwiającego: - Składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na inne rachunki w bankach krajowych - Uzyskanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym na rachunkach własnych i do innych banków - Uzyskanie zbiorczych informacji o saldzie lub operacjach dnia na wybranych lub wszystkich rachunkach - Dokonywanie lokat - Przeprowadzanie operacji zagranicznych - Realizacja wynagrodzeń pracowniczych g) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótko i długoterminowych h) Finansowanie potrzeb Zamawiającego poprzez kredyty inwestycyjne, obrotowe w rachunku bieżącym oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. i) Uruchomieniu punktu kasowego lub agencji w Walimiu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
V. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błądy w obliczeniu ceny 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia/niespeśnia..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: a.1) Formularz ofertowy - zał. 1 a.2) Formularz cenowy - zał. 2 a.3) Oświadczenie o uruchomieniu agencji lub punktu kasowego - zał. 4 a.4) Oświadczenia o uruchomieniu systemu home-banking - zał. 5 a.5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne - zał. 6 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. B.5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjącie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: c.1) Oświadczenie o uruchomieniu systemu home-banking lub innego o tych samych lub wyższych parametrach c.2) Oświadczenie o uruchomieniu w Walimiu do dnia 01-01-2009 oraz agencji lub punktu kasowego D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.3) składa załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. F.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagał zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 20.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin otwarcia ofert:
20.10.2008 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1 – sala narad
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Załączniki

siwz (114kB)    
zał 1 - formularz ofertowy (34.5kB)    
zał 2 - formularz cenowy (68.5kB)    
zał3 - istotne postanowienia umowy (30kB)    
zał 4 - oświadczenie o uruchomienia agencji lub punktu kasowego (19.5kB)    
zał 5 - oswiadczenie home banking (21kB)    
zał - 6 oświadczenie o speśnianiu warunków (27kB)    
Ospowiedzi do SIWZ (66kB)    
zmieniony SIWZ (114kB)    
zmieniony forularz cenowy (68.5kB)    
zmienione istotne postanowienia umowy (30kB)    
uchwała I (424.7kB)    
uchwała II (1006.9kB)    
oswiadczenie (349.3kB)    
prognoza długu (259.4kB)    
odpowiedzi do SIWZ 2 (41.5kB)    
2. modyfikacja- formularz cenowy (68.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-10-10 10:17:59
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-10-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:29
Ilość wyświetleń:1858