Zamknij okno Drukuj dokument

2008-08-11, WYNIK Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu

 

 kolejowa/18/2008

 

 

Walim, 2008-09-08
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Kolejowa/18/2008 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Ul Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-09-16
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
 
 
Ul Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
359 000,01
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Kolejowa/18/2008
Walim, 2008-08-11
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Kolejowa/18/2008. Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch opcji
OPCJA NR 1
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów, którymi jest:
I.                     zaprojektowanie
II.                    wykonanie odbudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu o szerokości jezdni 3,0m, długości odcinka ok. 1328 m, polegającej na:
-                mechanicznym wykorytowaniu jezdni,                                     
-                wypełnienie koryta mieszankć mineralną od 0 do 63mm,
-                wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4cm,                                                         
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2,                          
-                wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4cm.
-                W miejscu występwania płyt betonowych zwiąkszona ilość warstwy wiążącej
-                Wykonanie odwodnienia drogi
 
OPCJA NR 2       
o     zaprojektowanie
o     wykonanie odbudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu o szerokości jezdni 3,0m, długości odcinka ok. 1046m, polegającej na:
-                mechanicznym wykorytowaniu jezdni,                                     
-                wypełnienie koryta mieszankć mineralną od 0 do 63mm,
-                wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4cm,                                                         
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2,                          
-                wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4cm.
-                Wykonanie odwodnienia drogi
ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE TYLKO JEDNĄ OPCJĘ BARDZIEJ KORZYSTNĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
- kod CPV 74230000-4
- kod CPV 45233220-7#61
 
 #4  
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 31-10-2008, 
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
 
 X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-09-02 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-02, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 187067-2008
 
 
 
 
____________________________________
 Wójt Gminy    
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (120.5kB)    
zał 1 formularz ofertowy (50kB)    
zał 2- oświadczenie (27kB)    
zał 3 - umowa (63kB)    
zał 4 - mapa (1.4MB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-08-11 13:32:19
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-08-11 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:26
Ilość wyświetleń:1495