Zamknij okno Drukuj dokument

2008-06-30, uniewaznienie Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu

 

 

 
Park/7b/2008
Walim, 2008-07-29
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne:
Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu  
zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
W wyniku złożonego protestu przeanalizowano po raz drugi złożone oferty w wyniku czego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
Otrzymują:
Uczestnicy postępwania
 z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta


 

Walim, 29-07-2008 r.

 

 

Otrzymują wszyscy Wykonawcy

 

 

W związku ze złożonym protestem przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDMAK Jan Henryk Makarewicz Witoszów Dolny 80b 58-100 Ĺświdnica na działania Zamawiającego polegające na

Ogłoszeniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności

Wyborze oferty, która nie zawierała ceny brutto

Brak załÄśczonego kosztorysu ofertowego

 

W związku z takimi zarzutami Zamawiający postanawia uznać protest w całości

i odrzucię ofertą złożonÄ? przez GRANIT WIATRAK i przystąpić do ponownego badania ofert.

 z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta


 

Park/7B/2008
Walim, 2008-07-23
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Park/7B/2008.
Nazwa zadania: Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Granit Wiatrak
AL. Wojska Polskiego 93
58-150 Strzegom
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-07-31
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Firma Budowlana Majcher
 
 
Ul. Kolejowa 15
58-100 Ĺświdnica
130 297,04
76,74
 
2
PUH BUDMAK
Witoszów Dolny 80B
58-100 Ĺświdnica
109446,33
91,36
3
PUH STONBRUK
 
Ul. Jałowcowa 1/9
58-100 Ĺświdnica
114534,21
87,30
4
Granit Wiatrak
Al. Wojska Polskiego 93
58-150 Strzegom
99991,20
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
Z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

 

 

 

 

 


Park/7B/2008
Walim, 2008-06-30
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy park/7a/2008. Nazwa zadania: Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem wykonania jest: dostawa i ułożenie 840 m2 kostki granitowej szaro ruda 4x6 wraz z uzupełnieniem spoin
 
 
Wspólny Słownik Zamówień:         45233222-1 " roboty w zakresie chodników
 
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
roboty w zakresie chodników
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia:  2 miesięce  
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-22 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-22, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                           
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr144548 z dnia 30-06-2008
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
 

Załączniki

SIWZ (120.5kB)    
formularz ofertowy (41.5kB)    
oświadczenie (27kB)    
wzór umowy (54.5kB)    
przedmiar (24.4kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-06-30 12:24:59
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:16
Ilość wyświetleń:1772