Zamknij okno Drukuj dokument

2008-06-05, Dostawa materiałów budowlanych uniewazniony

 
MB/2b/2008
Walim, 2008-06-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MB/2b/2008. Nazwa zadania: Dostawa materiałów budowlanych
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
pon 8-16, wt-pt 7.30-15.30
tel. 074 8494 340
faks. 074 8494 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl. lub w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Dostawa materiałów biurowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 
Wspólny Słownik Zamówień: 28811000-0   materiały budowlane
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
materiały budowlane
 
#45
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31-12-2009
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#61
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-13 do godz. 12.00   w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
Ofertą należy złożyć z zamkniętej kopercie z nadpisem "Przetarg na Dostawę materiałów budowlanych nie otwierać przed 13.06.2008 godz. 12.30"
 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-13, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 120136-2008 
dnia 05-06-2008
 
 
 
____________________________________
Z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

Załączniki

SIWZ (99.5kB)    
wykaz materiałów budowalnych - zał 1 (89kB)    
wzór umowy - zał 2 (33kB)    
formularz cenowy - zał 3 (87.5kB)    
formularz ofertowy (37.5kB)    
oświadczenie (27kB)    
uniewaznienie (26kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-06-05 14:28:29
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-06-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:11
Ilość wyświetleń:1231