Zamknij okno Drukuj dokument

2007-06-01, ROZSTRZYGNIĘTO 12-06-2007, ZMIANA SIWZ 06-06-2007 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa mostu gminnego przy ul. Kościuszki

MOSTpK/7/2007
Walim, 2007-06-01
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa mostu gminnego przy ul. Kościuszki, na potrzeby Gminy Walim. Nr sprawy MOSTpK/7/2007.
:
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu gminnego bezchodnikowego o rozpiętości 6m.
Opis odbudowy:
- wymiana podpór płyty jezdnej,
- wykonanie przyczółków-ścian oporowych z betonu zbrojonego z ławą żelbetową łożyska,
- wymiana przęsła pomostu z płyty żelbetowej, w pasie skrajnym z przeciwuderzeniowymi ogranicznikami i balustradą o konstrukcji stalowej,
- ułożenie nawierzchni z asfaltu ścieralnego na osłoniętej warstwie izolacji,
- wyprowadzenie odwodnienia poza boczne krawędzie pomostu.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 45221100-3#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
31.10.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:       - cena
Waga:                         - 100%#70
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2007-06-11 do godz. 12.00
 
  11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1-Sala Narad
 
dnia 2007-06-11 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-10
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
 
____________________________________
Gmina Walim
 
 
 
 

Załączniki

SIWZ (387.8kB)    
zał. nr 1 - formularz ofertowy (35.5kB)    
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (22.5kB)    
zał. nr 3 - opis techniczny (73.9kB)    
zał. nr 4 - przedmiar (65kB)    
zał. nr 5 - specyfikacja techniczna (236kB)    
zał. nr 6 - rysunki (1.4MB)    
zał. nr 7 - umowa (52.5kB)    
Informacja o zmianach do SIWZ (20.5kB)    
ROZSTRZYGNIĘTO - zawiadomienie o wyborze (25kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-06-01 13:40:22
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-06-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:26:29
Ilość wyświetleń:1460