Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLVII/275/10 z dnia 2010-04-23 - w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2010 rok.

w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2010 rok.


 

UCHWAŁA NR XLVII/275/2010
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 3, 4, art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami /   
Rada Gminy   Walim uchwala co następuje:
 
 
                                                                       § 1
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2010 rok o kwotę             473.650,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo                                                                    28.000,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi                                 28.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            28.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                     375.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                    375.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          375.000,-zł 
W dziale 750 - Administracja publiczna                                                     20.650,-zł
Rozdział 75011 - Urządy wojewódzkie                                                                          650,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                          650,-zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                20.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                10.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                             10.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna                                                                           50.000,-zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność                                                                     50.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne                                                                               50.000,-zł     
 
                                                                       § 2                 
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę                               143.650,-zł 
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                    108.000,-zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                           28.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       1.425,-zł      
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                               11.575,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                            15.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                      80.000,-zł      
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           80.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna                                                    20.650,-zł
Rozdział 75011 - Urządy wojewódzkie                                                                        650,-zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji         650,-zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               20.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             1.800,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                   200,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     18.000,-zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport                                                                 15.000,-zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe                                                                         15.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             1.800,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                   250,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       9.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                      2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                              1.950,-zł
                       
 
                                                                       § 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów           22.056.569,-zł
- po stronie wydatków            25.915.022,-zł
 
§  4
Ustala się nadwyżkę     budżetu w wysokości 330.000,-zł.
Nadwyżka będzie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.
                                                                       §   5
Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej XLII/247/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6                
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały
 
W uchwale zostają dokonane przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 473.650,-zł z następujących tytułów:
- zmniejszenie o kwotę 28.000,-zł planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji na sieÄ? wodocięgową i kanalizacyjną w Olszyńcu i Walimiu,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi gminne o kwotę 375.000,-zł z czego ulica Różana w Walimiu, 145.000,-zł, ulica GórnoŚląska 160.000,-zł oraz droga gminna nr 127 w Rusinowej kwota 25.000,-zł,
- przeniesienie wydatków w urządach wojewódzkich kwota 650,-zł,
- przeniesienie planowanych wydatków w promocji gminy kwota 20.000,-zł, zapewnienie środków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenie planowanych wydatków własnych na dożywianie o kwotę 50.000,-zł, ponieważ na ten cel otrzymano dotację  celową w tej samej wysokości.
 
Paragraf 2 to zwiąkszenia planowanych wydatków o kwotę 143.650,-zł  na:
-  drogi powiatowe 28.000,-zł, oznakowanie i chodniki,
- drogi gminne, odbudowa ulicy Srebrnej w Walimiu 80.000,-zł, /kwota pominięta w poprzedniej uchwale/
- w urządach wojewódzkich, wydatki z dotacji na zakup akcesoriów komputerowych 650,-zł,
- w promocji na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia kwota 20.000,-zł,
- obiekty sportowe, wydatki na Orlika dotyczące zatrudnienia animatora, oraz inne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwota 15.000,-zł.
W wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na drogi pozostaje kwota wolna 330.000,-zł, która zmniejszy planowany deficyt. Pozostawione środki na zadaniu ulica Różana 35.000,-zł, ulica GórnoŚląska 40.000,-zł i droga gminna nr 127 kwota 15.000,-zł to udział własny do zadań wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów to kwota 22.056.569,-zł a po stronie wydatków 25.915.022,-zł.
 
 
 
 
 
 
Sporządził LM
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
 Nr XLVII/275 /2010 z dnia 23 kwietnia 2010r.
 
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok
 
Lp
 
Nazwa i lokalizacja inwestycji
 
dział
 
rozdział
 
Zakres realizacji
Całkowita wartość inwestycji
Nakłady do
31.12.2009
Plan na
2010
Zmiana
planu
Plan po
zmianie
Ĺąródła finansowania
Uwagi
środki
własne
Dotacje
inne
1
Budowa wodocięgu i kanalizacji we wsi Walim i Olszyniec
010
01010
Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania
Brak
-
50.000
- 28.000
22.000
22.000
0
Urząd Gminy
2
Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap
600
60016
Dokośczenie odbudowy ulicy Różanej
Brak
-
180.000
- 145.000
35.000
35.000
0
Urząd Gminy
3
Odbudowa drogi gminnej ulica GórnoŚląska II etap
600
60016
II etap odbudowy ulicy GórnoŚląskiej
Brak
-
200.000
- 160.000
40.000
40.000
0
Urząd
Gminy
4
Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa
600
60016
Odbudowa drogi
Brak
-
40.000
- 25.000
15.000
15.000
0
Urząd Gminy
5
Odbudowa drogi gminnej działka 180/2 i 179/2 Niedźwiedzica
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
81.000
-
81.000
81.000
0
Urząd
Gminy
6
Odbudowa drogi gminnej działka 232 i 233 Jugowice 
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
90.000
-
90.000
90.000
0
Urząd
Gminy
7
Odbudowa drogi gminnej działka 186 i 89 Michałkowa
600
60016
Odbudowa drogi
Brak
-
25.000
-
25.000
25.000
0
Urząd Gminy
8
Budowa chodnika działka 167/1 Olszyniec
600
60016
Budowa chodnika
Brak
-
11.000
-
11.000
11.000
0
Urząd Gminy
9
Budowa chodnika do kompleksu boisk sportowych
600
60016
Budowa chodnika łączącego ulice długa z boiskami
Brak
-
50.000
-
50.000
50.000
0
Urząd Gminy
10
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
600
60016
Odbudowa mostu nad jeziorem Bystrzyckim
Brak
-
120.000
-
120.000
120.000
0
Urząd Gminy
11
Budowa parkingu w Walimiu działka 595 i 596
600
60016
Budowa parkingu przy ulicy 3 maja w Walimiu
Brak
-
80.000
-
80.000
80.000
0
Urząd
Gminy
 
 
 
 
12
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379
z ulicę Uczniowską w Wałbrzychu
600
60016
Połączenie strefy ekonomicznej z drogę powiatową nr 379
Brak
15.000
3.935.000
-
3.935.000
0
3.935.000
Urząd Gminy
 
 
13
Odbudowa drogi     gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu 
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
-
+80.000
80.000
80.000
0
Urząd
Gminy
14
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jugowicach
801
80101
Budowa placu zabaw o powierzchni około 240m2
Brak
-
32.000
-
32.000
32.000
0
Urząd
Gminy
15
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu
801
80114
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Walimiu
5.600.000
2.000.000
3.600.000
-
3.600.000
650.000
2.950.000
Urząd Gminy
16
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków w Dziećmorowicach
900
90001
Rata za oczyszczalnie ścieków
-
-
478.000
-
478.000
36.000
442.000
Urząd Gminy
17
Realizacja projektu „W centrum Natury 2000” I etap
900
90008
Realizacja ścieżek edukacyjnych
-
-
20.000
-
20.000
20.000
0
Urząd Gminy
18
Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno- edukacyjnej w Dziećmorowicach
900
90095
Budowa dwóch placów zabaw z wyposażeniem w Dziećmorowicach
1.000.000
-
1.000.000
-
1.000.000
517.765
482.235
Urząd Gminy
19
Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturę techniczną oraz budowa małego placu zabaw
900
90095
Budowa placu zabaw i renowacja centrum wsi
595.000
-
595.000
-
595.000
595.000
0
Urząd Gminy
20
Rewitalizacja centrum Walimia
900
90095
Rewitalizacja ronda
przystanku, skweru przy ulicy Kiliłskiego i Kościuszki, remont kładki prowadzącej do parku
35.000
-
-
+35.000
35.000
35.000
0
Urząd Gminy
21
Dotacja inwestycyjna dla Centrum kultury i turystyki w Walimiu
921
92114
Remont obiektów w Walimiu wraz z wyposażeniem
Brak
-
110.000
-
110.000
110.000
0
Centrum Kultury i Turystyki
22
Budowa Centów Spotkał Polsko-Czeskich po obu stronach granicy
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Brak
50.000
552.000
-
552.000
552.000
0
Centrum Kultury i Turystyki
23
Wiejska turystyka szansą dla naszego pogranicza
921
92114
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
Brak
160.000
112.000
-
112.000
112.000
0
Centrum Kultury i Turystyki
24
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno – budynek bramny
921
92120
Odbudowa konstrukcji
Brak
-
200.000
-
200.000
200.000
0
Centrum Kultury i Turystyki
 
OGÓĹ?EM
 
 
 
 
2.225.000
11.561.000
- 243.000
11.318.000
3.508.765
7.809.235
 
 
 
 


                                             Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
                                                  Nr XLVII/275/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r.
 
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
 
 
 
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Plan na 2010
Zmiana planu
Plan po zmianach
1
2
3
4
5
6
Przychody ogółem:
 
4.843.489
 
-330.000
4.513.489
1.
Kredyty 
§ 952
4.066.447
- 330.000
3.736.447
2.
Pożyczki
§ 952
0
0
 
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
0
 
0
 
 
0
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
0
0
0
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
0
0
0
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
0
0
0
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
0
0
0
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
777.042
0
777.042
Rozchody ogółem:
 
655.036
0
655.036
1.
Spłaty kredytów
§ 992
309.036
        0
 
309.036
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
346.000
0
346.000
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0
 
0
 
0
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
0
0
0
5.
Lokaty
§ 994
0
0
0
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
0
0
0
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
0
0
0


 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/275/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r.     
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu
Rok budżetowy 2010               (8+9+10)
z tego źródła finansowania
2011
2012
2010
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
Dochody własne jst
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
Dochody własne jst
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
600
60016
6050
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
620.000
120.000
-
120.000
-
500.000
-
-
-
Urząd Gminy
2
600
60016
6050
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim działka
 nr 97
400.000
-
-
-
-
100.000
-
300.000
-
Urząd Gminy
3
900
90008
6050
Realizacja projektu „W centrum Natury 2000”
I etap
420.000
20.000
20.000
 
 
       30.000
170.000
30.000
170.000
Urząd Gminy
4
921
92114
6050
Budowa Centrów Spotkał Polsko-Czeskich po obu stronach granicy
   1 834.000   
       
         
552 000
-
552 000
 
 
-
1 000 000
-
245 000
-
 Urząd Gminy
5
921
92114
6058
Wiejska turystyka –szansą dla naszego pogranicza
   479 000   
      
      
112 000
-
-
112 000
 
 
-
309 000
 
-
58 000
 
-
 Urząd Gminy
 
 
 
 
RAZEM
3 753 000
804 000
20 000
784 000
-
1 939 000
170.000
     633 000
170.000
 
 
 


PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT na rok 2010 i lata następne
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy

 

Wyszczególnienie
wykonanie 2008
wykonanie
2009
prognoza 2010
prognoza 2011
prognoza 2012
prognoza 2013
prognoza 2014
I.DOCHODY OGÓĹ?EM
15 624 595
17 112 952
22 006.569
18 200 000
18 050 000
18 050 000
17 040 000
A
Dochody własne w tym:
6 647 151
7 215 557
7 067 219
7 000 000
7 050 000
7 050 000
7 140 000
1.
Wpływy z podatków i opłat
2 789 276
2 716 677
3 064 000
3 100 000
3 150 000
3 150 000
3 150 000
2.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 713 318
1 679 395
1 851 001
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 820 000
3.
Dochody z majątku gminy
1 997 145
2 319 072
2 035 318
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 050 000
4.
Pozostałe dochody
147 412
500 413
116 900
100 000
100 000
100 000
120 000
B.
Subwencje
4 037 422
4 628 140
4 605 056
4 600 000
4 600 000
4 600 000
4 600 000
C.
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym
883 855
992 667
3 432.235
2 000 000
2 200 000
2 200 000
1 000 000
D.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
4 056.167
4 276 588
6 902.059
4 600 000
4 200 000
4 200 000
4 300 000
II. WYDATKI OGÓĹ?EM
17 192 629
17 585 202
25 865 022
17 343 018
17 233 018
17 192 800
16 182 800
A.
Wydatki bieżące
12 565 140
13 499 420
14 547 022
14 843 018
14 933 018
14 992 800
14 932 800
B.
Wydatki majątkowe
4 627 489
4 085 782
11 318 000
2 500 000
2 300 000
2 200 000
1 250 000
III WYNIK FINANSOWY ( I-II )
-1 568 034
- 472 250
-3 858 453
856 982
816 982
857 200
857 200
 
IV FINANSOWANIE przychody-rozchody
2 070 975
1 364 365
 3 858 453
 
 
 
 
A
Przychody ogółem
4 072 698
2 000 000
 4 513 489
 
 
 
 
1.
Kredyty i pożyczki
3 900 000
2 000 000
 3 736 447
 
 
 
 
2
Wnioskowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
3
Planowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
4
Wolne środki
172 698
 
 777 042
 
 
 
 
 
Poziom obsługi długu- spłaty rat
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
B
Rozchody ogółem
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
1
Spłaty już zacięgniętych kredytów
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
2.
Spłata rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
3.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
 
 
 
 
 
Kredyty, odsetki, poręczenia
2 189 972
973 282
1 229 241
1 488 136
1 365 383
1 387 247
1 378 894
A
   Spłaty już zacięgniętych kredytów
2 189 972
809 832
855 036
636 982
776 982
717 200
717 200
1.
   Spłaty rat kredytów
2 001 723
635 635
655 036
456 982
616 982
557 200
557 200
2
   Odsetki
188 249
174 197
200 000
180 000
160 000
160 000
160 000
B
Spłaty rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
 
 
 
 
 
 
 
2.
   Odsetki
 
 
 
 
 
 
 
C.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
50 000
450 000
250 000
340 000
340 000
1.
Spłaty rat kredytów
 
 
 
400 000
200 000
300 000
300 000
2
   Odsetki
 
 
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
D.
Udzielone poręczenia
 
163 450
324 205
401 154
338 401
330 047
321 694
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów
14,02%
4,74%
5,59%
8,18%
7,57%
7,69%
8,10%
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)
14,02%
4,74%
5,59%
8,18%
7,57%
7,69%
8,10%
łączna kwota długu na koniec roku budżetowego
3 769 834
5 134 199
8 215 610
7  358 628
6 541 646
5 684 446
4 827 246
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku
24,13%
   30,01%
37,34%
40,44%
36,25%
31,50%
28,33%

 

Nr XLVII/ 275 /2010 z dnia 23 kwietnia 2010r. 


 

 

Wyszczególnienie
prognoza 2015
prognoza 2016
prognoza 2017
prognoza 2018
prognoza 2019
prognoza 2020
prognoza 2021
I.DOCHODY OGÓĹ?EM
17 090 000
17 290 000
17 320 000
17 320 000
17 350 000
17 450 000
17 450 000
A
Dochody własne w tym:
7 190 000
7 190 000
7 220 000
7 220 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
1.
Wpływy z podatków i opłat
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
2.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 820 000
1 820 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
3.
Dochody z majątku gminy
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
4.
Pozostałe dochody
120 000
120 000
120 000
120 000
150 000
150 000
150 000
B.
Subwencje
4 600 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
C.
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
D.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
4 300 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
4 500 000
4 500 000
II. WYDATKI OGÓĹ?EM
16 232 800
16 452 800
16 383 600
16 490 000
16 520 000
16 533 554
17 450 000
A.
Wydatki bieżące
14 832 800
15 022 800
14 683 600
14 690 000
14 620 000
14 233 554
15 250 000
B.
Wydatki majątkowe
1 400 000
1 430 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 300 000
2 200 000
III WYNIK FINANSOWY ( I-II )
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
916 446
 
 
IV FINANSOWANIE przychody-rozchody
 
 
 
 
 
 
 
A
Przychody ogółem
 
 
 
 
 
 
 
1.
Kredyty i pożyczki
 
 
 
 
 
 
 
2
Wnioskowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
3
Planowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
4
Wolne środki
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom obsługi długu- spłaty rat
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
586 446
 
B
Rozchody ogółem
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
586 446
 
1
Spłaty już zacięgniętych kredytów
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
586 446
 
2.
Spłata rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
3.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
 
 
 
 
 
Kredyty, odsetki, poręczenia
1 409 362
1 379 756
1 409 350
1 333 343
1 274 913
864 033
 
A
   Spłaty już zacięgniętych kredytów
607 200
687 200
686 400
620 000
420 000
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
457 200
537 200
536 400
480 000
280 000
 
 
2
   Odsetki
150 000
150 000
150 000
140 000
140 000
 
 
B
Spłaty rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
 
 
 
 
 
 
 
2.
   Odsetki
 
 
 
 
 
 
 
C.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
450 000
350 000
390 000
390 000
580 000
616 446
 
1.
Spłaty rat kredytów
400 000
300 000
350 000
350 000
550 000
586 446
 
2
   Odsetki
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
 
D.
Udzielone poręczenia
352 162
342 556
332 950
323 343
274 913
247 587
 
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów
8,25%
7,98%
8,14%
7,70%
7,35%
4,96%
 
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)
8,25%
7,98%
8,14%
7,70%
7,35%
4,96%
 
łączna kwota długu na koniec roku budżetowego
3 970 046
3 132 846
2 246 446
1 416 446
586 446
0
 
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku
23,23%
18,12%
12,97%
8,18%
3,38%
0,00%
 

 

 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-06-01 15:03:10
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2010-04-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:47
Ilość wyświetleń:1632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij