Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLVI/272/10 z dnia 2010-03-29 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2010 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2010 rok


 

UCHWAŁA NR XLVI/272/2010
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 marca 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2010 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 3, 4, art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami /   
Rada Gminy   Walim uchwala co następuje:
 
 
                                                                       § 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę                              219.032,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia                                                                 4.152,-zł
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                   4.152,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                           4.152,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                  153.880,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja                                                                         107.430,-zł
§   2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki    na finansowanie
                  Wspólnej Polityki Rolnej                                                              91.315,50zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki     na finansowanie
                  Wspólnej Polityki Rolnej                                                              16.114,50zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność                                                                   46.450,-zł
§   2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki    na finansowanie
                  Wspólnej Polityki Rolnej                                                              39.482,50zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki     na finansowanie
                  Wspólnej Polityki Rolnej                                                               6.967,50zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               61.000,-zł
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
                                z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                   61.000,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                           23.000,-zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                   38.000,-zł
           
                                  
                                                                      § 2
Zmniejszyć planowane dochody  w budżecie na 2010 rok o kwotę                       296.359,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia                                                             249.909,-zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
                                samorządu terytorialnego                                                            249.909,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                       249.909,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                   46.450,-zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność                                                                    46.450,-zł
§   2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
                   Polityki Rolnej                                                                                         46.450,-zł
 
 
                                                                       § 3
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2010 rok o kwotę             253.715,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                     200.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                    200.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          200.000,-żĹ? 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                    32.000,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe                                                                      32.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            32.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                21.715,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                                    21.715,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                       5.000,-żĹ?
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                             16.715,-zł
 
                                                                       § 4                 
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę                                 953.430,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                   107.430,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja                                                                          107.430,-zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               6.258,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               1.104,-zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                  1.017,-zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                                                     180,-zł
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       47.405,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         8.366,-zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                    23.205,-zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                      4.095,-zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                             10.965,-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych                                                                               1.935,-zł
§ 4747 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
      urządzeń kserograficznych                                                                   425,-zł
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
                  urządzeń kserograficznych                                                                    75,-zł
§ 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji         2.040,-zł
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji            360,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              646.000,-zł
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami                                                                 24.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                            24.000,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            24.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                      8.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                            16.000,-zł
Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu               10.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           10.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                                   588.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                      2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                             11.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          575.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                200.000,-zł
Dział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                            200.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          200.000,-zł
 
 
                                                                       § 5
Ustala się niedobór budżetu w wysokości 777.042,-zł.
Niedobór budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami.
 
                                                                       § 6
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów          22.006.569,-zł
- po stronie wydatków            26.195.022,-zł
 
§  7     
Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej XLII/247/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 do uchwały Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 12 do uchwały Wydatki w ramach funduszu sołeckiego    otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8                
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały
 
W uchwale w § 1 zwiąkszone zostały planowane dochody o kwotę 219.032,-zł
- z tytułu subwencji równoważącej,  ostateczne jej ustalenie przez ministerstwo finansów po uchwaleniu budżetu państwa kwota 4.152,-zł,
- realizacja projektu w ramach POKL „Doładuj się kwantami wiedzy” kwota 107.430,-zł,
- zmiana klasyfikacji środków otrzymanych w ramach POKL „Plan ratunkowy B” 46.450,-zł,
- likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 61.000,-zł.
 
W § 2 następują zmniejszenia planowanych dochodów i tak:
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 249.909,-zł,
- zmiana klasyfikacji środków z POKL na realizację programu „Plan Ratunkowy B”na kwotę 46.450,-zł.
 
Paragraf 3 to zmniejszenia planowanych wydatków i tak:
- drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne na minus 200.000,-zł, po rozstrzygnięciu przetargów można zmniejszyć zaplanowane kwoty oraz brak realizacji w roku bieżącym parkingu w Zagórzu Śląskim,
- nie otrzymać dofinansowania projekt w Szkole Podstawowej w Walimiu dotyczący budowy placu zabaw, w związku z czym następuje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę
32.000,-zł,
- w gospodarce komunalnej zmniejszenie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zakup usług i materiałów o kwotę 21.715, będzie realizowane zadanie inwestycyjne,
 
Zwiąkszenia planowanych wydatków dotyczą :
- gimnazjum na kwotę 107.430,-zł, realizacja projektu w ramach POKL i paragrafy odpowiednie do rodzaju wydatków z koścówkÄ?  7 lub 9 zależnie od źródła finansowania,
- gospodarki komunalnej, realizacja projektu we wsi Glinno na kwotę 540.000,-zł,
- renowacja w centrum Walimia ze środków funduszu sołeckiego i z wydatków inwestycyjnych 35.000,-zł,
- utrzymanie zieleni z dotychczasowego GFOĹ?iGW 24.000,-zł,
- gospodarka odpadami z GFOĹ?iGW 24.000,-zł,
- zadania inwestycyjnego „W centrum natury 2000” I etap kwota 10.000,-zł,
- pozostałej działalności z GFOĹ?iGW 13.000,-zł,
- ochrona zabytków, budynek bramny Zamku Grodno 200.000,-zł
 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów to kwota 22.006.569,-zł a po stronie wydatków 26.195.022,-zł, deficyt to kwota 4.188.453,- zł czyli wzrost o 777.042,-zł.
Ĺąródłem jego pokrycia będą wolne środki.  
 
 
 
 
 
 
Sporządził LM
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
     Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.
 
 
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok
 
Lp
 
Nazwa i lokalizacja inwestycji
 
dział
 
rozdział
 
Zakres realizacji
Całkowita wartość inwestycji
Nakłady do 31.12.2009
Ĺąródła finansowania
Uwagi
środki własne
Dotacje
inne
 
1
Budowa wodocięgu i kanalizacji we wsi Olszyniec
010
01010
Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania
Brak
-
20.000
-
Urząd Gminy
2
Budowa wodocięgu i kanalizacji we wsi Walim
010
01010
Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania
Brak
-
30.000
-
Urząd Gminy
3
Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap
600
60016
Dokośczenie odbudowy ulicy Różanej
Brak
 
180.000
-
Urząd Gminy
4
Odbudowa drogi gminnej ulica GórnoŚląska
II etap
600
60016
II etap odbudowy ulicy GórnoŚląskiej
Brak
-
200.000
-
Urząd Gminy
5
Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa
600
60016
Odbudowa drogi
Brak
-
40.000
-
Urząd Gminy
6
Odbudowa drogi gminnej działka 180/2 i 179/2 Niedźwiedzica
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
81.000
-
Urząd Gminy
7
Odbudowa drogi gminnej działka 232 i 233 Jugowice 
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
90.000
-
Urząd Gminy
8
Odbudowa drogi gminnej działka 186 i 89 Michałkowa
600
60016
Odbudowa drogi
Brak
-
25.000
-
Urząd Gminy
9
Budowa chodnika działka 167/1 Olszyniec
600
60016
Budowa chodnika
Brak
-
11.000
-
Urząd Gminy
10
Budowa chodnika do kompleksu boisk sportowych
600
60016
Budowa chodnika łączącego ulice długa z boiskami
Brak
-
50.000
-
Urząd Gminy
11
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
600
60016
Odbudowa mostu nad jeziorem
Brak
-
120.000
-
Urząd Gminy
12
Budowa parkingu w Walimiu działka 595 i 596
600
60016
Budowa parkingu przy ulicy 3 maja w Walimiu
Brak
-
80.000
-
Urząd Gminy
13
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379
z ulicę Uczniowską w Wałbrzychu
600
60016
Połączenie strefy ekonomicznej z drogę powiatową nr 379
Brak
15.000
-
3.935.000
Urząd Gminy
14
Odbudowa drogi     gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu 
600
60016
Odbudowa drogi gminnej
Brak
-
80.000
 
Urząd
15
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jugowicach
801
80101
Budowa placu zabaw o powierzchni około 240m2
Brak
-
32.000
-
Urząd Gminy
16
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu
 
801
80114
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Walimiu
5.600.000
2.000.000
650.000
2.950.000
Urząd Gminy
17
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków w Dziećmorowicach
900
90001
Rata za oczyszczalnie ścieków
-
-
36.000
442.000
Urząd Gminy
18
Realizacja projektu „W centrum Natury 2000” I etap
900
90008
Realizacja ścieżek edukacyjnych
-
-
20.000
-
Urząd Gminy
19
Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno- edukacyjnej w Dziećmorowicach
900
90095
Budowa dwóch placów zabaw z wyposażeniem w Dziećmorowicach
1.000.000
-
517.765
482.235
Urząd Gminy
20
Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturę techniczną oraz budowa małego placu zabaw
900
90095
Budowa placu zabaw i renowacja centrum wsi
595.000
-
595.000
-
Urząd Gminy
21
Dotacja inwestycyjna dla Centrum kultury i turystyki w Walimiu
921
92114
Remont obiektów w Walimiu wraz z wyposażeniem
Brak
-
110.000
-
Centrum Kultury i Turystyki
22
Budowa Centów Spotkał Polsko-Czeskich po obu stronach granicy
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Brak
50.000
552.000
-
Centrum Kultury i Turystyki
23
Wiejska turystyka szansą dla naszego pogranicza
921
92114
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
Brak
160.000
112.000
-
Centrum Kultury i Turystyki
24
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno – budynek bramny
921
92120
Odbudowa konstrukcji
Brak
-
200.000
-
Urząd Gminy
 
OGÓĹ?EM
 
 
 
 
2.225.000
3.831.765
7.809.235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


                                             Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
                                                  Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.
 
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
 
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
4.843.489
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
4.066.447
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
 
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
 
4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
 
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
 
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
 
7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
777.042
Rozchody ogółem:
 
655.036
1.
Spłaty kredytów
§ 992
309.036
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
346.000
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
 
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
 
5.
Lokaty
§ 994
 
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
 
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
 


 
                                                                                                                      Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
                                                                                                                                             Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.
Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
 
Dział
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
I pochodne od nich naliczone
 
 
Pozostałe
wydatki
 
świadczenia
społeczne
                       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 750
75011
2010
69.122
69.122
69.122
66.800
2.322
-
-
 751
75101
2010
997
997
997
              600
397
-
-
754
75414
2010
1.000
1.000
1.000
 
1.000
-
-
852
85212
2010
1.626.000
1.626.000
1.626.000
           59.490
          10.280
1.556.230
-
852
85213
2010
5.200
5.200
5.200
-
5.200
-
-
Ogółem                           1.702.319
1.702.319
1.702.319
126.890
19.199
1.556.230
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
 
Dział
Rozdział
§
Kwota
Dochody budżetu gminy 5%
Kwota
852
852
85212
85212
0970
0980
5.000
9.000
85212 § 2360
700
 
Razem
 
 
          14.000
 
700


 
 
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy
        Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.
                  
Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2010 rok
 
 
 
 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan na 2010r.
I.
Dochody
 
61.000
1
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
0690
23.000
2
Wpływy z różnych dochodów
0970
38.000
II.
Wydatki
 
61.000
 
Wydatki bieżące
 
61.000
1.
Likwidacja dzikich wysypisk
4300
9.000
2.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
4300
22.000
3.
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
4300
           15.000
4.
Akcja „Sprzętanie świata 2010”
4210
1.000
5.
Edukacja ekologiczna
4210
1.000
6.
Zakup usług pozostałych
-dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu
4300
10.000
7.
Zakup piły motorowej
4210
2.000
9.
Odsetki i prowizje bankowe
4300
1.000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.     
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu
Rok budżetowy 2010               (8+9+10)
z tego źródła finansowania
2011
2012
2010
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
Dochody własne jst
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
Dochody własne jst
środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
600
60016
6050
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
620.000
120.000
-
120.000
-
500.000
-
-
-
Urząd Gminy
2
900
90008
6050
Realizacja projektu „W centrum Natury 2000”
I etap
420.000
20.000
20.000
 
 
       30.000
170.000
30.000
170.000
Urząd Gminy
3.
921
92114
6050
Budowa Centrów Spotkał Polsko-Czeskich po obu stronach granicy
   1 834.000   
       
         
552 000
-
552 000
 
 
-
1 000 000
-
245 000
-
 Urząd Gminy
4.
921
92114
6058
Wiejska turystyka –szansą dla naszego pogranicza
   479 000   
      
      
112 000
-
-
112 000
 
 
-
309 000
 
-
58 000
 
-
 Urząd Gminy
 
 
 
 
RAZEM
3 353 000
804 000
20 000
784 000
-
1 839 000
170.000
     333 000
170.000
 
 
 


Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVI/272/2010 z dnia 29 marca 2010r.
 
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 
 
Lp
Nazwa sołectwa
środki funduszu przypadające na dane sołectwo
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Wydatki w ramach funduszu
1
Walim
21.715,-
Rewitalizacja ronda przystanku autobusowego, skweru przy ulicy Kiliłskiego i Kościuszki , remont mostku prowadzącego do parku przy ulicy Kościuszki
21.715,-
2
Michałkowa
7.079,-
Zakup kontenera na Ĺśmieci
4.000,-
 
 
 
Zakup kosiarki spalinowej
3.079,-
3
Rzeczka
7.340,-
Zakup materiałów na wiatą przystankową
4.000,-
 
 
 
Zakup pojemnika na Ĺśmieci niesortowane
2.000,-
 
 
 
Zakup tablicy informacyjnej wraz z mapę i drogowskazy atrakcji oraz miejscowości
1.340,-
4
Niedźwiedzica
9.880,-
Zakup materiałów na wykonanie placu zabaw i jego ogrodzenia
9.880,-
5
Glinno
8.556,-
Zakup materiałów na ogrodzenie boiska, jego doposażenie oraz poprawa nawierzchni
8.556,-
6
Dziećmorowice
21.715,-
Remont biblioteki, remont pomieszczeń I piętro
5.200,-
 
 
 
Remont remizy OSP
5.000,-
 
 
 
Zakup krzeseł i stołów do świetlicy
11.515,-
7
Olszyniec
10.445,-
Zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw
1.500,-
 
 
 
Zakup wyposażenia placu zabaw
8.945,-
8
Jugowice
17.633,-
Zakup elementów ogrodzenia i Ĺ?awek na boisko do siatkówki
12.633,-
 
 
 
Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz boisko
5.000,-
9
Zagórze Śląskie
13.572,-
Zakup strojów dla drużyny piłkarskiej
3.400,-
 
 
 
Zakup Ĺ?awek i krzewów
4.172,-
 
 
 
Zagospodarowanie terenu zieleni przy przystanku PKS
6.000,-
 
RAZEM
117.935,-
 
117.935,-

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
 
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
 
 
Lp
Dział
Rozdział
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Suma wydatków
1
600
60016
4.000,-
 
4.000,-
2
754
75412
5.000,-
 
5.000,-
3
900
90003
6.000,-
 
6.000,-
4
900
90004
13.251,-
 
13.251,-
5
900
90095
61.013,-
                      21.715,-
39.298,-
6
921
92109
11.515,-
 
11.515,-
7
921
92116
5.200,-
 
5.200,-
8
926
92605
11.956,-
 
11.956,-
 
RAZEM
 
96.220,-
                      21.715,-
117.935,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT na rok 2010 i lata następne
 
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVI/ 272 /2010 z dnia 29 marca  2010r

Wyszczególnienie
wykonanie 2008
wykonanie
2009
prognoza 2010
prognoza 2011
prognoza 2012
prognoza 2013
prognoza 2014
I.DOCHODY OGÓĹ?EM
15 624 595
17 112 952
22 006.569
18 200 000
18 050 000
18 050 000
17 040 000
A
Dochody własne w tym:
6 647 151
7 215 557
7 067 219
7 000 000
7 050 000
7 050 000
7 140 000
1.
Wpływy z podatków i opłat
2 789 276
2 716 677
3 064 000
3 100 000
3 150 000
3 150 000
3 150 000
2.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 713 318
1 679 395
1 851 001
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 820 000
3.
Dochody z majątku gminy
1 997 145
2 319 072
2 035 318
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 050 000
4.
Pozostałe dochody
147 412
500 413
116 900
100 000
100 000
100 000
120 000
B.
Subwencje
4 037 422
4 628 140
4 605 056
4 600 000
4 600 000
4 600 000
4 600 000
C.
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym
883 855
992 667
3 432.235
2 000 000
2 200 000
2 200 000
1 000 000
D.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
4 056.167
4 276 588
6 902.059
4 600 000
4 200 000
4 200 000
4 300 000
II. WYDATKI OGÓĹ?EM
17 192 629
17 585 202
26 195 022
17 343 018
17 233 018
17 192 800
16 182 800
A.
Wydatki bieżące
12 565 140
13 499 420
14 554 022
14 843 018
14 933 018
14 992 800
14 932 800
B.
Wydatki majątkowe
4 627 489
4 085 782
11 641 000
2 500 000
2 300 000
2 200 000
1 250 000
III WYNIK FINANSOWY ( I-II )
-1 568 034
- 472 250
-4 188 453
856 982
816 982
857 200
857 200
 
IV FINANSOWANIE przychody-rozchody
2 070 975
1 364 365
 4 188 453
 
 
 
 
A
Przychody ogółem
4 072 698
2 000 000
 4 843 489
 
 
 
 
1.
Kredyty i pożyczki
3 900 000
2 000 000
 4 066 447
 
 
 
 
2
Wnioskowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
3
Planowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
4
Wolne środki
172 698
 
 777 042
 
 
 
 
 
Poziom obsługi długu- spłaty rat
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
B
Rozchody ogółem
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
1
Spłaty już zacięgniętych kredytów
2 001 723
635 635
655 036
856 982
816 982
857 200
857 200
2.
Spłata rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
3.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
 
 
 
 
 
Kredyty, odsetki, poręczenia
2 189 972
973 282
1 229 241
1 488 136
1 365 383
1 387 247
1 378 894
A
   Spłaty już zacięgniętych kredytów
2 189 972
809 832
855 036
636 982
776 982
717 200
717 200
1.
   Spłaty rat kredytów
2 001 723
635 635
655 036
456 982
616 982
557 200
557 200
2
   Odsetki
188 249
174 197
200 000
180 000
160 000
160 000
160 000
B
Spłaty rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
 
 
 
 
 
 
 
2.
   Odsetki
 
 
 
 
 
 
 
C.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
50 000
450 000
250 000
340 000
340 000
1.
Spłaty rat kredytów
 
 
 
400 000
200 000
300 000
300 000
2
   Odsetki
 
 
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
D.
Udzielone poręczenia
 
163 450
324 205
401 154
338 401
330 047
321 694
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów
14,02%
4,74%
5,57%
8,18%
7,57%
7,69%
8,10%
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)
14,02%
4,74%
5,57%
8,18%
7,57%
7,69%
8,10%
łączna kwota długu na koniec roku budżetowego
3 769 834
5 134 199
8 545 610
7 688 628
6 871 646
6 014 446
5 157 246
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku
24,13%
   30,01%
38,70%
42,25%
37,76%
33,33%
30,27%

 

Wyszczególnienie
prognoza 2015
prognoza 2016
prognoza 2017
prognoza 2018
prognoza 2019
prognoza 2020
prognoza 2021
I.DOCHODY OGÓĹ?EM
17 090 000
17 290 000
17 320 000
17 320 000
17 350 000
17 450 000
17 450 000
A
Dochody własne w tym:
7 190 000
7 190 000
7 220 000
7 220 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
1.
Wpływy z podatków i opłat
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
2.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 820 000
1 820 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
1 850 000
3.
Dochody z majątku gminy
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
2 050 000
4.
Pozostałe dochody
120 000
120 000
120 000
120 000
150 000
150 000
150 000
B.
Subwencje
4 600 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
C.
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
D.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
4 300 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
4 400 000
4 500 000
4 500 000
II. WYDATKI OGÓĹ?EM
16 232 800
16 452 800
16 383 600
16 490 000
16 520 000
16 533 554
17 450 000
A.
Wydatki bieżące
14 832 800
15 022 800
14 683 600
14 690 000
14 620 000
14 233 554
15 250 000
B.
Wydatki majątkowe
1 400 000
1 430 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 300 000
2 200 000
III WYNIK FINANSOWY ( I-II )
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
916 446
 
 
IV FINANSOWANIE przychody-rozchody
 
 
 
 
 
 
 
A
Przychody ogółem
 
 
 
 
 
 
 
1.
Kredyty i pożyczki
 
 
 
 
 
 
 
2
Wnioskowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
3
Planowany kredyt
 
 
 
 
 
 
 
4
Wolne środki
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom obsługi długu- spłaty rat
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
916 446
 
B
Rozchody ogółem
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
916 446
 
1
Spłaty już zacięgniętych kredytów
857 200
837 200
936 400
830 000
830 000
916 446
 
2.
Spłata rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
3.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
 
 
 
 
 
 
 
Kredyty, odsetki, poręczenia
1 409 362
1 379 756
1 459 350
1 333 343
1 274 913
1 194 033
 
A
   Spłaty już zacięgniętych kredytów
607 200
687 200
736 400
620 000
420 000
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
457 200
537 200
586 400
480 000
280 000
 
 
2
   Odsetki
150 000
150 000
150 000
140 000
140 000
 
 
B
Spłaty rat wnioskowanego kredytu
 
 
 
 
 
 
 
1.
   Spłaty rat kredytów
 
 
 
 
 
 
 
2.
   Odsetki
 
 
 
 
 
 
 
C.
Spłaty rat kredytów planowanych do zacięgnięcia
450 000
350 000
390 000
390 000
580 000
946 446
 
1.
Spłaty rat kredytów
400 000
300 000
350 000
350 000
550 000
916 446
 
2
   Odsetki
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
 
D.
Udzielone poręczenia
352 162
342 556
332 950
323 343
274 913
247 587
 
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów
8,25%
7,98%
8,43%
7,70%
7,35%
6,85%
 
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)
8,25%
7,98%
8,43%
7,70%
7,35%
6,85%
 
łączna kwota długu na koniec roku budżetowego
4 300 046
3 462 846
2 576 446
1 746 446
916 446
0
 
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku
25,17%
20,03%
14,88%
10,09%
5,29%
0,00%
 

 

Załączniki

Uchwała XLVI/272/2010 DOC (391kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-04-09 14:54:15
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2010-03-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:47
Ilość wyświetleń:1490

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij