Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/255/09 z dnia 2009-12-28 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XLIII/ 255/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 grudnia 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z  2005 roku  Nr  249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /   
Rada Gminy   Walim uchwala co następuje :
 
§ 1
Zmniejszyć planowane dochody w budżecie na 2009 rok o kwotę                      1.185.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                  1.185.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                              1.185.000,-zł
§ 6300 -  Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
      samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
      inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  1.185.000,-zł
                                                                       § 2
Zwiąkszyć planowane dochody w budżecie na 2009 rok o kwotę              988.722,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                           33.722,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                33.722,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                  580,-zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                       16.420,-zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                     16.722,-zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
     jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
     wydatki związane z ich poborem                                       15.000,-zł
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
                                 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                   15.000,-zł
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                    15.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                  940.000,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                     940.000,-zł
§ 6295 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
                  samorządów województw , pozyskane z innych źródeł                              50.000,-zł
§ 6208 - Dotacje rozwojowe                                                                                 890.000,-zł
 
                                                                       § 3
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę         1.217.426,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                 1.185.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                             1.185.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      1.185.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                     1.790,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół            290,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                               220,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                               70,-zł
Rozdział 80146 - Doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli                              1.500,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
      służby cywilnej                                                                                           1.500,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna                                                                             5.636,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                z ubezpieczenia społecznego                                                          5.636,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       4.700,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               784,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                   152,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 25.000,-zł      
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury                                                           25.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
                  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
                  innych jednostek sektora finansów publicznych                               25.000,-zł
                                                                       § 4
Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie  na 2009 rok o kwotę                    131.148,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność                                                                       50.000,-zł
Rozdział 60016  -  Drogi publiczne gminne                                                                50.000,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych                                                             50.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                           33 722,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                33.722,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                             33.722,-zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                         1.790,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe                                                                        1.500,-zł
§ 4260 - Zakup energii                                                                                               1.500,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół               290,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 290,-zł
W dziale 851 - Ochrona zdrowia                                                                 15.000,-zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           15.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                     15.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna                                                                              5.636,-zł
Rozdział 85212 -  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                z ubezpieczenia społecznego                                                           5.636,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne                                                                                 5.636,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                  25.000,-zł     
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury                                                            25.000,-zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury            25.000,-zł
 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów    17.712.961,-zł
- po stronie wydatków    20.057.326,-zł
 
§ 6
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 890.000,-zł.
Nadwyżka będzie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.
 
                                                                       § 7
Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4  do uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały
W paragrafie 1 uchwały zostają zmniejszone planowane dochody o kwotę 1.185.000zł co jest wynikiem podpisanego aneksu z Urządem Marszałkowskim, na mocy którego w roku 2009 otrzymamy tylko 15.000,-zł, natomiast 1.185.000,-zł będzie w dochodach 2010 roku.
 
Paragraf 2 czyli zwiąkszenia planowanych dochodów następują z poniższych tytułów:
- ponadplanowe dochody w gospodarce mieszkaniowej 33.722,-zł,
- ponadplanowe dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.000,-zł,
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako refundacja z tytułu wydatków na termomodernizację budynków zespołu szkół 50.000,-zł,
- środki na budową hali sportowej realizowanej w ramach RPO  kwota 890.000,-zł,
 
Paragraf 3 to zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.217.426,-zł na:
- budową drogi łączącej strefę ekonomiczną z drogę powiatową kwota 1.185.000,-zł,
-   oświatą kwota 1.790,-zł na wniosek dyrektorów szkół,
-   pomoc społeczną kwota 5.636,-zł na wniosek kierownika OPS,
- dotację inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki o kwotę 25.000,-zł.
 
W paragrafie 4 zwiąkszenia planowanych wydatków na kwotę 131.148,-zł dotyczą:
- wydatków na remonty dróg gminnych 50.000,-zł,
- wydatków na usługi w gospodarce mieszkaniowej   33.722,-zł,
- zakupu energii i składek na ubezpieczenia w wysokości 1.790,-zł w oświacie,
- świadczeń społecznych na kwotę 5.636,-zł,
- dotacji podmiotowej w Centrum Kultury i Turystyki kwota 25.000,-zł.
 
Nadwyżka w kwocie 890.000,-zł jest przeznaczona na zmniejszenie deficytu.
Ponieważ zmiany dotyczyły również zadań inwestycyjnych, dlatego został zmieniony załącznik dotyczący zadań realizowanych w 2009 roku.
 
 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 17.712.961,-zł a po stronie wydatków 20.057.326,-zł.
 
Sporządził: LM


 
Zadania inwestycyjne w 2009r                                                                   Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
                                                                                                                     Nr XLIII/255/2009 z dnia 28 grudnia 2009r
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej  w Walimiu
Brak
10.000
10.000
 
 
 
Urząd Gminy
2
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
40.940
40.940
 
 
 
Urząd Gminy
 
3
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
36.000
36.000
 
 
 
Urząd Gminy
4
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
31.000
 
31.000
 
 
Urząd Gminy
5
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
22.578
13.163
9.415
 
 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
100.000
100.000
 
 
 
Urząd Gminy
7
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
120.000
120.000
 
 
 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
29.000
29.000
 
 
 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa ulicy
GórnoŚląskiej w Walimiu  I etap
Brak
39.000
39.000
 
 
 
Urząd Gminy
10
600
60016
Odbudowa drogi nr 23 w Nowym Julianowie
Brak
10.000
10.000
 
 
 
Urząd Gminy
11
600
60016
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej
nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefę SSE)
7.000.000
15.000
 
 
15.000
 
Gmina Wałbrzych
12
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej  w Walimiu
Brak
36.000
 
 
36.000
 
Urząd Gminy
 
13
 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
87.000
 
 
87.000
 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000
 
 
120.000
 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000
 
 
85.000
 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w Walimiu  I etap
Brak
72.000
 
 
72.000
 
Urząd Gminy
17
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych  
Brak
24.000
 
24.000
 
 
Urząd Gminy
18
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
34.000
34.000
 
 
 
Urząd Gminy
19
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000
 
2.000.000
 
 
Urząd Gminy
20
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziećmorowicach
Brak
478.000
36.000
 
442.000
 
Urząd Gminy
21
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
37.000
37.000
 
 
 
Urząd Gminy
22
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
791.000
791.000
791.000
 
 
 
Urząd Gminy
23
900
90095
Budowa placu zabaw w Zagórzu Śląskim
35.000
35.000
35.000
 
 
 
Urząd Gminy
24
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki   w Walimiu
110.000
     110.000
110.000
 
 
 
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu
25
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
     50.000
50.000
 
 
 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
26
921
92114
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
454.000
     25.000
 
25.000
 
 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
27
926
92601
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu
1.500.000
    920.950
     
254.950
666.000
 
Urząd Gminy
 
 
 
O G Ó Ĺ? E M
17.810.000
5.358.468
1491103
2.344.365
1.523.000
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy 
Nr XLIII/255/2009 z dnia 28 grudnia   2009r.
                                                                                   
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
 
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
2.980.000
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
2.980.000
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
 
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
 
4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
 
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
 
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
 
7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
 
Rozchody ogółem:
 
635.635
1.
Spłaty kredytów
§ 992
269.035
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
366.600
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
 
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
 
5.
Lokaty
§ 994
 
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
 
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-01-06 14:38:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:45
Ilość wyświetleń:1548

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij