Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/251/09 z dnia 2009-12-28 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.


 

UCHWAŁA NR XLIII/251/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 grudnia 2009r.
 
 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
 
§1.
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego obszaru położonegow obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
 
 
§2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:5 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie
 
            Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim, obejmującego działki o nr 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 101/5 oraz część działki nr 75, przystępuje się na wniosekwłaścicieli działek.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania obszaru i przeznaczenie go pod zabudowę rekreacyjno - mieszkaniową.
 
            Na podstawie wyników analiz zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonegow obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały. 
 
 
Sporządził:
Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
obszaru położonegow obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim

Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonegow obrębie wsi Olszyniec
w gminie Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu
i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.  
 
 
1.      Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.
Obszar roponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego położony jest w obrębie wsi Olszyniec, w granicach działek o nr 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 101/5 oraz część dz. nr 75.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla realizacji zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej.
Realizacja inwestycji pozwoli na alternatywne zagospodarowanie gruntów obecnie wykorzystywanych rolniczo, o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wiejskiej. Umożliwi to pełne wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej obszaru przeznaczonego pod zabudowę.
 
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystępienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007r.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
1.1. Ochrony środowiska przyrodniczego.
-         Obszar proponowany do objącia planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy.
-         Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.
 
2.2. Ochrony środowiska kulturowego gminy.
-         Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochronę konserwatorską.
-         Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbanistycznego wsi Olszyniec, uzupełni natomiast przestrzeń pomiędzy terenami zabudowanymi i kwalifikowanymi pod zabudowę. Forma i charakter projektowanej zabudowy kształtowane będą zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.
 
 
2.3. Struktury funkcjonalno – przestrzennej (tereny osadnictwa).
-         Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Olszyniec. Obejmuje on tereny przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod gospodarką rolną oraz fragment terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową.
-         Tereny zlokalizowane są w strefie B polityki przestrzennej gminy obejmującej wieĹ? Olszyniec, w której wiodącę funkcję jest działalność produkcyjna związana zarówno
z przemysłem jak i rolnictwem oraz turystykę.
 
2.4. Infrastruktury technicznej.
Nie wystąpić kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego. Poszerzenie obszarów zabudowy przyczyni się do rozbudowy i modernizacji lokalnego systemu infrastruktury technicznej.
 
2.5. Komunikacji.
Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
           
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.
 
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśi obszaru wymaga dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.
 
3.      Materiały geodezyjne do opracowania planu.
            W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
-         mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
-         mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1 000.
 
            Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.
 
4.      Zakres prac planistycznych.
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:
 
 
1.      Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane
 z rozpocząciem prac nad projektem planu.
1.1   Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenów oraz stanu władania.
1.2   Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
1.3   Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
2.      Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
3.      Wykonanie projektu planu.
 
3.1        Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
 Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
       i zagospodarowaniu przestrzennym):
-         przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
-         zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
-         zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
-         zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
-         wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
-         parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
-         granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
-         szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
-         szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
-         zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej;
-         sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
-         stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia  
 procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
4.      Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.      Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
6.      Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
7.      Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
8.      Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
9.      Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.
 
 

Załączniki

Załącznik do uchwały (427.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-01-06 13:37:26
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:45
Ilość wyświetleń:1641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij