Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/248/09 z dnia 2009-12-28 - w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów a

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów a


 

 
UCHWAŁA Nr XLIII/248/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 grudnia 2009r.
 
 
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania                i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591), art. 4` ust. 1 i 2 , art. 182 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)Rada Gminy Walim uchwała, co następuje:
 
§1.
 
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§3.
 
Realizatorem programu jest Urząd Gminy Walim.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych a także planu wydatków związanych z tym programem.
Działalność gminy w tym zakresie może odbywać się zgodnie z uchwalonym programem
i planem wydatków.
W związku z powyższym podjącie uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
Sporządził:
A. Młynarczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/248/2009
Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 r.
 
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY WALIM
W ROKU 2010
 
 
Planowane dochody z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                              110.000,00
z tego na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                               102.000,00
 
wydatki:
 
 

Lp.
Zadanie
Plan
 
 
 
1.                    
 
Szkolenia
4.000,00
 
· 
Dla koordynatora i członków komisji
4.000,00
 
 
 
 
2.                    
 
Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia
2.000,00
 
 
 
 
3.                    
 
Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu
12.200,00
 
· 
Umowy zlecenia
8.500,00
 
· 
Rachunki telefoniczne 
900,00
 
· 
Materiały biurowe
500,00
 
· 
Czynsz i media
2.300,00
 
 
 
 
4.                    
 
Współpraca ze szkołami gminnymi szkołami w zakresie profilaktyki
3.900,00
 
· 
Teatrzyki profilaktyczne
2.400,00
 
· 
Program profilaktyczny środowiskowy
1.500,00
 
 
 
 
5.                    
 
Prowadzenie Ĺświetlic środowiskowych w Walimiu, Glinnie, Olszyńcu, Niedźwiedzicy, Jugowicach i Dziećmorowicach
43.900,00
 
· 
Umowy zlecenia
25.000,00
 
· 
Składki na ubezpieczenie społeczne
3.600,00
 
· 
Paczki z okazji mikołajek
1.500,00
 
· 
Spotkania opłatkowe
3.500,00
 
· 
Materiały pomocnicze do prowadzenia Ĺświetlic (materiały piśmiennicze, rysunkowe, gry, czasopisma, zabawki, nagrody, środki czystości, itp.)
4.000,00
 
· 
Zakup wyposażenia Ĺświetlic
2.000,00
 
· 
Energia w Glinnie
1.000,00
 
· 
Drzewo na opał
800,00
 
· 
Zakup słodyczy, kiełbasek z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, itp.
500,00
 
· 
Wycieczki
2.000,00
 
 
 
 
6.                    
 
Zorganizowanie ferii zimowych i wakacji letnich z programem profilaktycznym w placówkach kulturalno oświatowych wraz z dożywianiem dzieci.
21.000,00
 
· 
Umowy zlecenia
4.000,00
 
· 
Składki ZUS i fundusz pracy
700,00
 
· 
Wyżywienie
3.300,00
 
· 
Zakup materiałów piśmienniczych, rysunkowych, gier, itp.
3.000,00
 
· 
Zorganizowanie wyjazdu na wycieczkę letnią nad morze
10.000,00
 
 
 
 
7.                    
 
Remont świetlicy środowiskowej w Glinnie
12.000,00
 
 
 
 
8.                    
 
Sprawy organizacyjne Komisji oraz diety członków Komisji
3.000,00

 
 
 
Sporządziła
Anna Młynarczyk
przy współpracy z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Anna Madej – Przewodniczący komisji
- Halina Mieloch - członek
- Huberta Tytko – członek
- Andrzej Jurczyćski – członek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/248/2009
Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 r.
 
ROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WALIM NA 2010 ROK
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla gminy Walim 
na 2010 rok jest kontynuację zadań realizowanych w naszej gminie w latach poprzednich.
Zawiera spis zadań, które nakłada na gminy ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności zadania te obejmują:
1.      Zwiąkszanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
2.      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4.      Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występwanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
.
 
Program w swojej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Cele programu
 
1.       Realizacja ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231
z późniejszymi zmianami).
2.       Zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych;
3.       Zwiąkszenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami;
4.       Pomoc psychospołeczna i prawna osobom dotkniętym problemem alkoholowym 
5.       Pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży
 
 
 
Diagnoza problemów alkoholowych na terenie gminy Walim
 
Mapa problemów alkoholowych na terenie gminy Walim, została przygotowana na podstawie krajowych badań problemów alkoholowych, których liczby szacunkowe traktują  
o zakresie problemów alkoholowych w Polsce i odnoszą się do skupisk mieszkalnych według ilości osób zamieszkujących dany region.
 
Na tej podstawie opracowano zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Walim. Przyjmując, iż gminę zamieszkuje ok. 6000 osób, można założyć, że w gminie Walim mieszka:
ok. 120 osób uzależnionych od alkoholu
ok. 240 osób dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika
ok. 360 osób pijących szkodliwie
ok. 240 dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych
ok. 160 dzieci będących ofiarami przemocy domowej
ok. 160 osób dorosłych będącymi ofiarami przemocy domowej.
 
Dane te nie odzwierciedlają prawdziwych problemów alkoholowych w gminie Walim.
Problem alkoholowy bywa jednak w wielu przypadkach ukryty i nie wychodzi na światło dzienne. Choć w wiąkszości wypadków alkoholizm dotyka rodzin borykających się  
z ubóstwem, to bardzo często zdarza się, że  zakrada się również do rodzin przyjmowanych
w społeczeństwie jako normalne, nie korzystające z pomocy społecznej, na zewnętrz dające sobie Ĺświetnie radę. Przyczynę tego zjawiska może być nieumiejętność radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, częste emigracje jednego z członków rodziny w poszukiwaniu pracy,  frustracje związane z niewprawnościę w radzeniu sobie z problemami.
 
Coraz częśiej spotyka się rodziny, w których jedno z rodziców wyjeżdża do pracy za granicę, a drugie nie potrafi sobie samo poradził z trudnościami dnia codziennego oraz tąsknotą. To również jest przyczynę sięgania po alkohol. Często ta przymuszona sytuację finansową rozłÄ?ka, prowadzi do zdrad i rozpadu związku maĹ?żeĹ?skiego – w takich sytuacjach alkohol jest lekarstwem na radzenie sobie z poczuciem krzywdy, próbę wzmocnienia wiary w siebie
i   panaceum na wszelkie dolegliwości związane ze zmianę statusu społecznego.
SĄ to trudne sytuacje, bardzo często głęboko skrywane w czterech ścianach własnego domu. Osoby te, głęboko zranione zdradę, nie chcę o tym z nikim rozmawiać i na swój pokrętny sposób chcę sobie same radzić z problemem, sięgając po szybki środek na uśmierzenie bólu.
Bywa też tak, że zapracowani rodzice nie znajduję już czasu dla swoich dzieci, a te pozostawione samym sobie, nie potrafiąc zorganizować sobie czasu wolnego, sięgają po używki. Alternatywć dla takich zachowań są świetlice środowiskowe oraz działalność CKiT.
 
 
Realizatorzy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
 
Realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy w Walimiu wraz z Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną Zarządzeniem Nr 87/2003 Wójta Gminy w Walimiu   z dnia   4 listopada 2003r.
Partnerami w realizacji programu są:
1.       Ośrodek Pomocy Społecznej
2.       Dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych
3.       Rewir dzielnicowych Policji
4.       Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu  
 
 
3. Ĺąródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
     problemów alkoholowych
 
1.      Ĺąródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2.      Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Plan Wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział II
 
1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych.
 
1.      Za pracę w komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie   w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
2.      Takie samo wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za przeprowadzenie kontroli co najmniej 3 punktów sprzedaży na zasadach określonych w Programie
3.      Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do protokołu posiedzenia lub podpis na protokole z przeprowadzonej przez Komisję kontroli.
4.      Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w niniejszym Programie.
 
 
Rozdział III
 
1. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                 oraz harmonogram ich realizacji
 
 

 
L.p.
zadanie
cel
Osoba odpowiedzialna za realizację
1.        
Kontynuacja tworzenia mapy problemów alkoholowych na terenie gminy
-          ograniczenie dostępności do alkoholu
-          szybkie dotarcie do osób uzależnionych i współuzależnionych
-          motywowanie do podjącia leczenia
-          przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 
-          członkowie GK
ds. RPA
-          Koordynator WG
ds. RPA
-          OPS Walim
2.        
Współpraca z biegłym sądowym 
-          wydawanie opinii przez biegłego, potrzebnej do kierowania wniosków do SĄdu na leczenie odwykowe
 
-          koordynator WG
ds. RPA
 
3.        
Współpraca
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
-          Stanowisko pracownika społecznego dotyczące osób z problemem alkoholowym, będące podopiecznymi OPS
-          Współpraca w sprawie motywacji osób z problemem alkoholowym do podjącia działań zmierzających do zaprzestania picia
-          Wspólne organizowanie imprez środowiskowych promujących trzeźwość
-          Koordynator
WG ds. RPA
-          Pracownicy OPS
-           
4.        
Współpraca
ze szkołami gminnymi
-          Typowanie uczniów przez wychowawców do udziału w zająciach w Świetlicach środowiskowych
-          Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
-          Wspólne organizowanie działań profilaktycznych w szkołach
-          Wspólne organizowanie imprez środowiskowych promujących trzeźwość
-          Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
-          Współorganizacja wypoczynku letniego
i zimowego
-          Współorganizaownie programów profilaktycznych środowiskowych
-          Koordynator WG 
ds. RPA
-          Dyrektorzy, nauczyciele
i pedagodzy szkół gminnych
5.        
Współpraca
z Rewirem Policji
w Walimiu
-          kontrolowania zasad sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych
i gastronomicznych
-          wdrażanie „Niebieskiej Linii” w ramach niesienia pomocy osobom współuzależnionym
-          stanowisko Policji, dotyczące osób nadużywających alkoholu , potrzebne do wydania opinii w sprawie uzależnienia
-          wspieranie w tworzeniu programów profilaktycznych
-          członkowie GK ds. RPA
-          koordynator WG ds. RPA
-          OPS Walim
 
6.        
Współpraca
z Centrum Kultury
i Turystyki
-          Wspólne organizowanie działań profilaktycznych
-          Współpraca w zorganizowaniu zająć profilaktyczno – środowiskowych dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
-          Wspólne organizowanie imprez środowiskowych promujących trzeźwość
-          Koordynator WG
ds. RPA
-          Pracownicy kulturalno – oświatowi
-          Nauczyciele
i pedagodzy szkól gminnych
7.        
Prowadzenie Ĺświetlic środowiskowych 
w Glinnie, Niedźwiedzicy , Olszyńcu, Dziećmorowicach oraz w Szkołach Podstawowych
w Walimiu i Jugowicach
-          pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci
z rodzin dysfunkcujnych
-          wzmocnienie wartości własnej poprzez pracę, naukę, zabawę
-          rozwijanie kontaktów interpersonalnych poprzez gry i zabawy psychologiczne
-          dożywianie
-          rozwijanie umiejętności Ĺświątowania, zabawy, tradycji
-          nabywanie umiejętności i sposobów zachowania się akceptowanych społecznie
-          nabieranie umiejętności zachowania się w sytuacjach nieznanych, nietypowych
(wycieczki, wyjazdy poza teren zamieszkania)
 
-          koordynator WG
ds. RPA
-          pedagodzy szkolny
-          pedagodzy zatrudnieni
w Świetlicach
 
8.        
Ferie zimowe i wakacje letnie  „Dobro dziecka – najwyższym celem”
-          w ramach kontynuacji z poprzednich lat – zapewnienie dzieciom możliwości spędzenia czasu wolnego  w sposób zorganizowany z zapewnieniem działań profilaktycznych, wyjazdu na wycieczkę,
-          Koordynator WG ds. RPA,
-          pracownicy CKiT
-          nauczyciele
9.        
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych
-          podstawowa pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych           
i współuzależnionych
-          edukacja dla osób związanych
z problemem alkoholowym
-          pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do placówek leczenia odwykowego, terapii dla współuzależnionych oraz kierowaniu dzieci do placówek środowiskowych
-          pomoc prawna
-          współpraca z Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania                     
 i Rozwiązywania Problemów 
-          grupa wsparcia i edukacyjna
 
-          koordynator WG
ds. RPA
-          członkowie Komisji ds. RPA
-          OPS Walim
-          Pracownik Punktu Konsultacyjnego
 
10.    
Posiedzenia Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-          sprawy organizacyjne Komisji
-          wdrażanie nowych sposobów usprawniania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz dzieciom
-          przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, motywujących do leczenia
-          wdrażanie programu przeciwdziałania przemocy rodzinie
-          opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
-          koordynator WG
ds.
RPA
-          członkowie GK
ds. RPA

  
 
Sporządziła:
Anna Młynarczyk – koordynator ds. PiRPA
przy współudziale członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w składzie:
1.       Anna Madej – przewodniczący komisji
2.       Huberta Tytko
3.       Halina Mieloch
4.       Andrzej Jurczyćski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-01-06 13:31:37
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:45
Ilość wyświetleń:1613

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij