Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLI/245/09 z dnia 2009-11-16 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XLI/ 245 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 listopada 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :
 
§ 1

 
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 150.000,00zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 100.000,00zł
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw 100.000,00zł
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100.000,00zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie 50.000,00zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 50.000,00zł
§ 6295 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50.000,00zł

 

 
§ 2

 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 91.000,00zł
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego 24.650,00zł
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego 24.650,00zł
§ 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 24.650,00zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 62.850,00zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 10.800,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 500,00zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 6.300,00zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12.550,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.050,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,00zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 6.000,00zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 3.000,00zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 24.500,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 700,00zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 15.000,00zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 9.000,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna 2.600,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.600,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000.00zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 569,83zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 30,17zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900,00zł
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 900,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 100,00zł
 
§ 3

 
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 241.000,00zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100.000,00zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 50.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 50.000,00zł
W dziale 710 - Działalność usługowa 2.140,00zł
Rozdział 71035 - Cmentarze 2.140,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.140,00zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 22.510,00zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 22.510,00zł
§ 4610 - Koszty postępwania sądowego i prokuratorskiego 7.510,00zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej 5.000,00zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10.000,00zł
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000,00zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 15.000,00zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.000,00zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.000,00zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 84.810,00zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 12.710,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.310,00zł§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.600,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.800,00zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 11.000,00zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 56.600,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.800,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 6.300,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 500,00zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 500,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4.000,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.300,00zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 200,00zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 100,00zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna 2.600,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.600,00zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 569,83zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 30,17zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.940,00zł
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 1.940,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500,00zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000,00zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 12.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 12.000,00zł
 
§ 4

 
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 17.840.577,-zł
- po stronie wydatków 21.074.942,-zł

 
§ 5
 
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
 
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały

 
W § 1 niniejszej uchwały zostają zwiąkszone planowane dochody o kwotę 150.000,-zł, są to ponadplanowe dochody z tytułu opłaty planistycznej 100.000,-zł oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 50.000,-zł.
W § 2 niniejszej uchwały zostają zmniejszone planowane wydatki o kwotę 91.000,zł z tytułu:
- zmniejszenie kwoty poręczenia udzielonego dla Centrum Kultury i Turystyki o kwotę 24.650,-zł
- zmniejszenia planowanych wydatków w oświacie o kwotę 62.850,-zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w pomocy społecznej kwota 2.600,-zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 900,-zł.
§ 3 uchwały to zwiąkszenia planowanych wydatków z ponadplanowych dochodów oraz z przeniesień z innych przedziałek klasyfikacji budżetowej i tak:
- w gospodarce mieszkaniowej zwiąkszenie o 100.000,-zł z przeznaczeniem na zakup usług 50.000,-zł oraz na usługi remontowe 50.000,-zł,
- w urządzie gminy zwiąkszenie na szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych i koszty postępwania sądowego kwota 22.510,-zł,
- utrzymanie cmentarz komunalnego 2.140,-zł,
- w ochotniczych strażach pożarnych zwiąkszenie wydatków na opał, paliwo, naprawa samochodu oraz podróże służbowe kwota 15.000,-zł,
- w oświacie zwiąkszenie na wynagrodzenia i pochodne /dwukrotna podwyżka wynagrodzeń w cięgu roku/ oraz inne wydatki rzeczowe na kwotę 84.810,-zł
- w pomocy społecznej zwiąkszenia na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 2.600,-zł,
- w wydatkach na świetlice szkolne zwiąkszenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.940,-zł,
- w gospodarce komunalnej zwiąkszenie na transport wody i umieszczenie psów w schronisku kwota 12.000,-zł.

 
Przesunięcia dokonane w planie finansowym OPS i oświaty zostały dokonane na wniosek dyrektorów i kierowników tych jednostek i są podyktowane koniecznościę zabezpieczenia środków na bezpieczne funkcjonowanie tych jednostek do kośca roku.
Na podstawie złożonego umotywowania do dokonania zmian w oświacie wyjaśniono, że w związku z nowelizację przepisów o wynagradzaniu w cięgu 2009 roku był obowiązek dokonania dwóch podwyżek wynagrodzeń co spowodowało niedoszacowanie środków na wynagrodzenia i pochodne.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 17.840.577,-zł a po stronie wydatków 21.074.942,-zł.

 
Sporządził: LM

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XLI/245/2009 z dnia 16 listopada 2009r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Poprawa standardu dróg

 
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
41
41
0
109
109
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu
skomunikowanie ze strefę SSE)
Budowa łącznika drogi
Wałbrzych – Ĺświdnica
2009
2010
7.000
0
1.200
0
1.200
2.750
0
2.750
0
0
0
3.950
Gmina Wałbrzych

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.600
100
2.000
300
1700
4.400
900
3.500
100
20
80
6.600
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
4
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
29
29
0
171
171
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do informatyzacji
5
Powiat Wałbrzyski
On- line
Zakup sprzętu, oprogramowania do realizacji zadania
2008
2010
297
0
0
0
0
297
45
252
0
0
0
297
Powiat Wałbrzyski

 

 

 

 

 

 

 
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury

 
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
800
160
640
470
94
376
1.320
Dyrektor Centrum KiT
7
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno
Zabezpieczenie konstrukcji
zabytkowych obiektów
2009
2011
4.000
0
0
0
0
2.000
500
1.500
2.000
500
1.500
4.000
Wójt Gminy
8
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Remont pomieszczeń centrum oraz ich wyposażenie
2009
2010
454
0
50
50
0
404
80
324
0
0
0
454
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
20.071
150
3.370
470
2.900
10.931
1.965
8.966
2.570
614
1.956
17.021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/245/2009 z dnia 16 listopada 2009r.

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2008
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
3.769.834
7.004.199
6.149.164
5.292.182
4.475.200
3.618.000
2.760.800
2.103.600
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
3.769.834
3.134.199
2.519.164
2.102.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.1.1
Pożyczek
984.600
618.000
272.000
136.000

 
-
-
-
1.1.2
kredytów
2.785.234
2.516.199
2.247.164
1.966.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 
3.870.000

 

 

 

 

 
-
1.2.1
pożyczki

 

 

 

 

 

 

 
-
1.2.2
Kredyty

 
3.870.000

 

 

 

 

 
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania

 
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.201.723
1.013.085
1.548.695
1.543.282
1.392.222
1.410.430
1.398.430
1.186.420
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.001.723
799.085
1.298.695
1.313.282
1.182.222
1.210.430
1.198.430
986.420
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.001.723
635.635
855.035
856.982
816.982
857.200
857.200
657.200
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
163.450
443.660
456.300
365.240
353.230
341.230
329.220
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
214.000
250.000
230.000
210.000
200.000
200.000
200.000
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.624.595,06
17.690.577
20.000.000
18.200.000
18.050.000
18.050.000
17.040.000
17.090.000
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
17.192.629,17
20.924.942
19.144.965
17.343.018
17.233.018
17.192.800
16.182.800
16.432.800
5.
Prognozowany wynik finansowy
- 1.568.034,11
-3.234.365
855.035
856.982
816.982
857.200
857.200
657.200
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
24,13
39,59
30,75
29,08
24,79
20,04
16,20
12,31
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
24,`13
39,59
30,75
29,08
24,79
20,04
16,20
12,31
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
14,09
5,73
7,74
8,48
7,71
7,81
8,21
6,94
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
14,09
5,73
7,74
8,48
7,71
7,81
8,21
6,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lp.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
1.296.400
760.000
280.000
-
-
-
-
-
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Pożyczek
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Kredytów
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Kredyty
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
1.324.410
1.031.600
953.190
731.180
250.400
-
-

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
1.124.410
841.600
773.190
561.180
250.400
-
-

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
807.200
536.400
480.000
280.000
-
-
-
-
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-

 
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
317.210
305.200
293.190
281.180
250.400

 

 

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
190.000
180.000
170.000
-
-
-
-
3.
Prognozowane dochody budżetowe
17.290.000
17.320.000
17.320.000
17.350.000
17.450.000
-
-

 
-
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
16.482.800
16.783.600
16.840.000
17.070.000
17.450.000
-
-
-
5.
Prognozowany wynik finansowy
807.200
536.400
480.000
280.000
-
-
-
-
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
7,50
4,39
1,62
-
-
-
-
-
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
7,50
4,39
1,62
-
-
-
-
-
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
7,66
5,96
5,50
4,21
1,44
-
-
-
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
7,66
5,96
5,50
4,21
1,44
-
-
-

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-12-01 09:33:04
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-11-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:44
Ilość wyświetleń:1445

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij