Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLI/243/09 z dnia 2009-11-16 - w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.


 

UCHWAŁA Nr XLI/243/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 listopada 2009 roku

 
w sprawiestawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ust.1, art.15, 17, 18a,19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.( M.P. z 2009r. nr 52 poz.742) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 

 
§1.
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :
1. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,65zł
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich częśi zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00zł
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57zł
4. Od 1m2 powierzchni użytkowej zajątej na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16zł
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich częśi 6,88zł
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,88zł
6. Od wartości budowli 2%
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnościę gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74zł
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04zł
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,37zł
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37zł
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta.
 
 
§2.

 
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 10,-zł
  1. Opłata jest płatna bez wezwania do kośca marca każdego roku , lub w cięgu 14 dni od momentu wejścia
w posiadanie psa, w kasie Urządu Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa.
  1. Opłatą uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
  2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.
 
§3.
 
  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w
wysokości:
a/ przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy 33,00 zł
b/ przy sprzedaży z wozu konnego 27,00 zł
c/ przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów 5,00 zł
d/ przy sprzedaży z ziemi, stołu, stoiska, straganu, podestu, Ĺ?óżka polowego,
wieszaka niezależnie od branży 15,00zł
  1. Pobór opłaty targowej następuje przez Grzegorz Myśliłskiego.
  2. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 90% zainkasowanych kwot.
 
§4.
1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,93zł
2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobą
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach Zagórze Śląskie, Rzeczka, Michałkowa, Jugowice, Walim, Glinno.
3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, hoteli,
właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot.
5.Opłatą miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu, w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych,
pensjonatach, hotelach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.
6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów, kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych
zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.

 
§5.

 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVII/155/2008 z dnia17 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.


 
§6.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 
§7.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010r.

 
 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy jest zobowiązana corocznie ustalać stawki podatków i opłat lokalnych. Przedłożony projekt uchwały o stawkach kwotowych podatku od nieruchomości na 2010 rok jest zgodny z ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami).
Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W Monitorze Polskim numer 52 poz. 742 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009r. określające górne granice stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 roku. tj. podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej i podatku od środków transportowych.
Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat który po przyjęciu przez radę będzie obowiązywać na terenie gminy w 2010 roku.

 

 

 

 
Sporządził LM
 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/243/2009
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2009-11-16
- tytuł aktu: w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urządowego Dziennik Urządowy Województwa DolnoŚląskiego
- Numer dziennika urządowego: 211
- Pozycja: 3951
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2009
- jednolity identyfikator aktu ?p=document&action=save&id=1177&bar_id=886

Załączniki

3951 (7.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-12-01 09:23:39
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-11-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:44
Ilość wyświetleń:1664

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij