Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/238/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.


 

UCHWAŁA NR XL/238/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009r.

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Walim
uchwala co następuje:

 
§ 1.
 
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim.

 
§ 2.

 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

 
§ 3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie

 
Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice przystępuje się na wniosekwłaścicieli działek.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu polegającej na korekcie układu komunikacyjnego dla poprawienia efektywności obsługi komunikacyjnej oraz przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.,zmienionym uchwałę
nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

 

 
Sporządził:
Urbanista Uprawniony:
Fabian Jaskólski

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
Obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego we wsi Jugowice, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 
 1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w rejonie ul. Górnej we wsi Jugowice.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu polegającej na korekcie układu komunikacyjnego dla poprawienia efektywności obsługi komunikacyjnej oraz przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Realizacja inwestycji pozwoli na korzystniejsze zagospodarowanie gruntów częśiowo zabudowanych, co umożliwi pełne wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej terenu przeznaczonego pod zabudowę.
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystępienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
2.1. Ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Obszar proponowany do objącia planem położony jest w granicach strefy ochrony pośredniej zbiornika „Lubachów” (obejmującego całą zlewnię rzeki Bystrzyca powyżej zapory w Lubachowie) oraz w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.
 • Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.
  1. Ochrony środowiska kulturowego gminy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochronę konserwatorską.
 • Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbani-stycznego wsi Jugowice, uzupełni natomiast przestrzeń pomiędzy terenami zabudowanymi i kwalifikowanymi pod zabudowę. Forma i charakter projektowanej zabudowy powinny być kształtowane zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.
 
  1. Struktury funkcjonalno – przestrzennej (tereny osadnictwa).
 • Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Jugowice. Obejmuje on tereny przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową.
 • Obszar zlokalizowany jest w strefie B polityki przestrzennej gminy obejmującej część wsi Jugowice, gdzie wiodącę funkcję jest działalność produkcyjna związana zarówno z przemysłem jak i rolnictwem oraz funkcja mieszkaniowa i tereny usługowo – rekreacyjne.
 
  1. Infrastruktury technicznej.
 • Nie wystąpić kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego.
 
  1. Komunikacji.
- Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.
 
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 
 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.
 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500.

   
 1. Zakres prac planistycznych.
 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:
 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane
  z rozpocząciem prac nad projektem planu.
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
 
 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-struktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 08:40:55
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:44
Ilość wyświetleń:1697

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij